ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου στη Λαμία του 1875 και μία έριδα για τον πανηγυρικό λόγο του 1866

Στο φύλλο 849/29-03-1875 της εφημερίδας «Φάρος της Όθρυος» δημοσιεύεται η είδηση του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στη Λαμία του 1875.
Η είδηση δημοσιεύεται στη στήλη «ΔΙΑΦΟΡΑ» και έχει ως εξής:
« -Και εν Λαμία εορτάσθη η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, ως ημέρα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους διά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ως ημέρας της ανεξαρτησίας κ΄ ελευθερίας του Ελληνικού έθνους. Εν τω Ιερώ ναώ του Αγίου Νικολάου εψάλλη δοξολογία κατά το ειοθώς, και ο αξιότιμος και ευπαίδευτος Λοχαγός του Μηχανικού Κύριος Ρίζος απήγγηλε τον πανυγυρικόν της ημέρας όστις μετά δακύρων συνεκίνησε τους εν τω Ναώ παρευρεθέντας· και οι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, κ΄ πολίται πάσης τάξεως συνεχάρησαν τον πολλών επαίνων άξιον Λοχαγόν του Μηχανικού Κύριον Ρίζον· Άλλοτε εξεφώνησε τοιούτον λόγον κ΄ ο Γυμνασιάρχης Κύριος Καππώτας όστις, δεν είναι εφευρετής της πυρίτιδος, διό και ο λόγος αυτού ήν ασυνάρτητος, σόλικος, και ενί λόγω τοιούτος, ώστε οι πλείστοι των πολιτών βαρυνθέντες να τον ακούωσι, λέγοντα, άρητα θέματα, κουκιά μαγηρευμένα, ανεχώρησαν εκ της Εκκλησίας.».
Η δοξολογία πραγματοποιήθηκε στον τότε μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου.  Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από το λοχαγό του Μηχανικού Ρίζο, ο οποίος εκείνη την εποχή υπηρετούσε στην παραμεθόρια Λαμία και ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή δημοσίων έργων (δρόμοι κ.λ.π.). Στη Μεγάλη Στρατιωτική & Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία αναφέρεται: «Ρίζος Αλέξανδρος, λοχ. μηχ., γεν. το 1818 εν Κων]πόλει, απεστρ. 7 Φεβρ. 1878 και απεβ. 4 Οκτ. 1879»[1].
Ο συντάκτης της εφημερίδας Ευθύμιος Οικονομίδης δράττεται της ευκαιρίας στο τέλος της είδησης, να ειρωνευθεί τον Γυμνασιάρχη Άγγελο Καππώτα για την ποιότητα πανηγυρικού λόγου, που εκφώνησε παλαιότερα στην εθνική επέτειο[2]. Η πρόκληση δεν έμεινε αναπάντητη από τον Γυμνασιάρχη, ο οποίος έστειλε επιστολή προς το συντάκτη της ημερησίας αθηναϊκής εφημερίδας «Παλιγγενεσία», κατακεραυνώνοντας τον Ευθύμιο Οικονομίδη:
«Προς τον κύριον συντάκτην της Παλιγγενεσίας
Ο εν Λαμία διαβόητος ψεύστης και συκοφάντης Ευθύμιος Οικονομίδης, συντάκτης του «Φάρου της Όθρυος,» ο αποζών εκ των ύβρεων του μεν και του δε, καθάπτεταί μου και πάλιν κατά τρόπον βλακικόν και γελοίον.
Επειδή εν τω υπ’ αριθμόν 849 φύλλω του «Φάρου της Όθρυος» λέγει, ότι «άλλοτε εξεφώνησε τοιούτον λόγον και ο γυμνασιάρχης κύριος Καππώτας, όςτις δεν είναι εφευρετής της πυρίτιδος, διό και ο λόγος αυτού ήν ασυνάρτητος, σόλοικος, και εν ενί λόγω τοιούτος, ώστε οι πλείστοι των πολιτών βαρυνθέντες να τον ακούωσι λέγοντα, ανεχώρησαν εκ της εκκλησίας», δηλοποιώ, ότι καθ’ άπαν το πολυχρόνιον διάστημα της εν Λαμία υπηρεσίας μου άπαξ μόνον εξεφώνησα λόγον πανηγυρικόν κατά την χαρμόσυνον εθνικήν εορτήν της 25 μαρτίου του έτους 1866 εν τη εκκλησία του αγίου Νικολάου, και ότι ο πανηγυρικός ούτος, τυπωθείς το αυτό έτος εν τη τυπογραφία του αυτού Ευθυμίου Οικονομίδου, περιέχει σελίδας 29 και υπόκειται εις την επίκρισιν παντός λογίου.
Εκ των ειρημένων γίνεται δήλον, ότι ο Ευθύμιος Οικονομίδης, εάν μη ή φρενοβλαβής, ψεύδεται, και συκοφαντεί, και διασύρει και εμέ δωρεάν και βαναύσως.
Εν Λαμία τη 31 μαρτίου 1875.
Άγγελος Δ. Καππώτας[3].
Ο Ευθύμιος Οικονομίδης, όταν έλαβε γνώση της δημοσίευσης του Άγγελου Καππώτα στην «Παλιγγενεσία», επανήλθε δριμύτερος με άρθρο του στο φύλλο 853/07-05-1875 του «Φάρου της Όθρυος»:
«Ο Σοφός καθηγητής και Γυμνασιάρχης Λαμίας Α. Καππώτας
Επανελθών ο Κύριος Καππώτας διά του υπ’ αριθ. 3,170 φύλλου της Παλιγγενεσίας μας υβρίζει βαναύσως, ως συκοφάντας, διότι είπομεν ότι «άλλοτε και ο Κύριος Καππώτας έκαμε λόγον την ημέραν του  Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ,  αλλά διά το άκαιρον και ασυνάρτητον των ιδεών του, οι εν τω ναώ τον εγκατέλειπον, κ.λ.π.» διά δε της τελευταίας ταύτης διατριβής του διϊσχερίζεται «έτι άπαξ μόνον το 1866 έκαμε τοιούτον λόγον, κ΄ τον ετύπωσε μάλιστα εις το τυπογραφείον μας· λοιπόν τι είπομεν ημείς ή ότι  ά λ λ ο τ ε  έκαμε λόγον; διά της λέξεως  «ά λ λ ο τ ε»  μήπως επροσδιωρίσαμεν τον χρόνον; μήπως δεν εμπεριέχεται εις το  ά λ λ ο τ ε,  κ΄ το έτος 1866; Άρα είπομεν αλήθειαν, ότι ο Κύριος Καππώτας έκαμε λόγον, και ότι δεν τον εσυκοφαντήσαμεν. Ήδη άς προσθέσωμεν χωρία τινα του ειρημένου λόγου, όπως πεισθή πάς λόγιος άνθρωπος, αν είπωμεν αλήθειαν περί της ποιότητος αυτού, ή εκ χαιρεκακίας τον κατεκρίναμεν. (Σελ. 4. στοιχ. 12-13) «Τοιούτον τον σκοπόν έχει,  ε ν δ ο ξ ο τ ά τ η  ο μ ή γ υ ρ ι ς!  η ετησίως τελουμένη αύτη ιερά «και  μ ε γ α λ ο υ ρ γ ό ς  π α ν ή γ υ ρ ι ς». » Όστις θέλει άς είπη, αν δεν ήναι χονδροειδέστατη ακυρολεξία η λέξις  «ε ν δ ο ξ ο τ ά τ η»  διότι, κατά τι και διατί υπήρξε  έ ν δ ο ξ ο ς  και μάλιστα  ε ν δ ο ξ ο τ ά τ η  η των κατοίκων Λαμίας  ο μ ή γ υ ρ ι ς;  εκ ποίων μεγάλων και ενδόξων τροπαίων ευτύχησε να ονομασθή  ε ν δ ο ξ ο τ ά τ η;  αλλ’ ωνόμασε πιά την πανήγυριν  μ ε γ α λ ο υ ρ γ ό ν.  Είναι η λέξις αύτη κατάλληλος ενταύθα, ή μαρτυρεί την μεγάλην ακρισίαν του διδασκάλου; Η πανήγυρις Καθηγητά κ΄ Γυμνασιάρχα, δεν μεγαλουργεί, διότι δεν πράττει έργα μεγάλα, ή μικρά· μόνον η Επανάστασις, της οποίας την έναρξιν εορτάζει η πανήγυρις, δύναται να ονομασθή μεγαλουργός, διότι εξετέλεσε έργα μεγάλα, ένδοξα και σχεδόν υπεράνθρωπα. Ακυρολεξία άρα και αύτη, ίνα μη τι άλλον χείρον είπωμεν. Αλλ’ άς προχωρήσωμεν, (Σελ. 4. στοιχ. 27-42) «Οι έλληνες ου δύνανται σώζεσθαι εν τω σημερινώ Οικονομικώ πολιτισμώ, εάν μη αποτελέσωσιν έν έθνος, και ουδεμίαν προσδοκώσιν δόξαν έν τε της τέχναις και ταίς επιστήμαις, εάν μη τηρώσιν ως κόρην οφθαλμού την ελευθερίαναυτών. Αλλ’ όσοι παραγγέλουσι τοιαύτας παραγγελίας, οφείλουσι παρέχειν και τα προς απόκτησιν και τήρησιν αυτών ανάλογα μέσα. Ζητούμεν πανελληνισμόν. Θέλομεν Ελευθερίαν. Πού εισί ταύτα; Ουκ έχομεν αυτά; Πώς γενήσεται η απόκτησις αυτών; Τούτο το πρόβλημα έχει  α γ ν ώ σ τ ο υ ς  ο ρ ο ύ ς,  ών η λύσις έργον εστίν απάντων των Ελλήνων. Πάντες δε οφείλομεν συνεισφέρειν κατά δύναμιν και καθ’ ικανότητα, οι μεν χρήματα, οι δε όπλα, άλλοι βραχίονας, και άλλοι πάντα, όσα προσφέρει το  ε ν ό ν,  υποβαλλόμενα υπό μίαν και την αυτήν εξουσίαν, ήτις ονομάζεται ομόνοια. Ταύτης δε πιστός και αναπόσπαστος  υ π α σ π ι σ τ ή ς  εστίν ετέρα δύναμις, ήτις επικαλείται  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς  των  δ υ ν ά μ ε ω ν ».
Είμεθα βέβαιοι ότι ουχί μόνον πάς λόγιος, αλλά και πάς πολίτης υγιά έχων τον νούν, και ανάλογον κρίσιν, και αναγινώσκων το ανωτέρω χωρίον, θέλει εκφωνήσει «φέρετέ με λεκάνην»! διότι τι πρώτον, τι ύστατον να θαυμάση; τάς λαμπράς πολιτικάς ιδέας, την αρμονίαν ή την συνάρτησιν αυτών; ή την κρίσιν του ρήτορος;
Εάν σοφέ διδάσκαλε, είχες υπ’ όψιν σου τα δύω αρχαία παραγγέλματα, ήτοι το  «γ ν ώ θ ι  σ’  α υ τ ό ν»  και το  «ο υ  π α ν τ ό ς  π λ ε ί ν  ε ι ς  Κ ό ρ ι ν θ ο ν»  βεβαίως δεν ήθελες εκτεθή και δεν ήθελες δείξει εις άπασαν την Ελληνικήν κοινωνίαν την αγραμματοσύνην κ΄ την ακρισίαν σου!
Αλλ’ ο ελέους και οικτηρμού ανάξιος ούτος δάσκαλος, λησμονήσας ότι ευρίσκετο ενώπιον  «Ε ν δ ο ξ ο τ ά τ η ς  ο μ η γ ύ ρ ε ω ς», ως την ονομάζει, και εν «μ ε γ α λ ο υ ρ γ ώ  π α ν η γ ύ ρ ε ι»  ένθα κατά καθήκον έμελλε να εξυμνήση τάς αρετάς και τα τρόπαια των ημιθέων εκείνων  η ρ ώ ω ν,  και νομίζων ότι ευρίσκεται εν τη ενδόξω αυτού καθηγητική καθέδρα, κ΄ ενώπιον των κατά θείαν παραχώρησιν ακροωμένων αυτού φοιτητών άρχεται να διδάξη την ρητορικήν. (Σελλ. 5 Στοιχ. 15.-25) «Εν πάσει δε πανηγύρει» λέγει ο σοφός διδάσκαλος «ο αναδειξάμενος ομιλήσαι τούτο λήψεται του λόγου θέμα, όπερ έχει σχετικήν αναφοράν. Το δε στάδιον της διεξαγωγής της ύλης αφίεται τω δημιγόρω ελεύθερον. Τρία δε εισί τα είδη του λόγου, οία οι προπάτορες ημών παρέδωκαν τοίς πεπαιδευμένοις λαοίς. Και το μέν συμβουλευτικόν και δικανικόν στρέφονται περί  σ κ ό π ι μ ό ν  τ ι  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  ή πράξιν  έ χ ο υ σ α  ω ρ ι σ μ έ ν η ν  τ ά σ ι ν,  ήτις  ο υ δ έ π ο τ ε  α π ο τ υ γ χ ά ν ε ι,  α ρ κ ε ί  μ ό ν ο ν  τ η ν  ε ξ ά σ κ η σ ι ν  κ α ι  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ω ν  σ κ ο π ί μ ω ν  επιχειρημάτων εγκαίρως  ρ η θ ή ν α ι».  ενταύθα έχομεν και σολικισμούς και ασυνανταξίας, διότι ο διδάσκαλος εκρέμασε το απαρέμφατον «ρηθήναι» από το επίρρημα «αρκεί»διά τούτο εξακολουθεί ο διδάσκαλος τα μόνα κατάλληλα προς ελυθέραν ενέργεια, εισί εκ του προχείρου επιλαμβανόμενα παντός μέσου της σωματικής λεγομένης ρητορικής προς παραγωγήν πειθούς και πάθους».
Αλλά πόθεν άρξομαί σε κήρειν σοφέ καθηγητά; αλλ’ όχι· επί του παρόντος μένομεν έως εδώ, επιφυλαττόμενοι να εξακολουθήσωμεν την δημοσίευσιν του λαμπρού πανηγυρικού λόγου του Σοφού Καθηγητού, ένθεν μέν ίνα ποιήσωμεν γνωστόν τον … φέροντα κ΄ περιβεβλημμένον με όντα με δοράν λέοντος, ήτοι καθηγητού κ΄ Γυμνασιάρχου ένθεν δε να ραπίσωμεν τάς κατά καιρούς Κυβερνήσεις, κ΄ αυτήν του Κυρίου Βούλγαρη, αίτινες διετήρησαν αδιαφορούσαι τον αγράμματον και όλως άκριτον τούτον άνθρωπον εις θέσιν καθηγητού κ΄ δή κ΄ Γυμνασιάρχου προς μεγίστην βλάβην της σπουδαζούσης νεολαίας.
Εκ των ανωτέρω ολίγων, ας κρίνη πάς αμερόληπτος αν ημείς εσυκοφαντήσαμεν τον άνθρωπον αυτόν ειπόντες, «ότι άλλοτε ο Καππώτας έκαμε λόγον πανηγυρικόν, αλλ’ ο λόγος αυτού υπήρξεν τόσον ασυνάρτητος, τόσον άκριτος, ώστε οι εν τω ναώ μη δυνάμενοι να τον υποφέρωσιν, απήλθον», και δεν είχον άρα δίκαιον ν’ απέλθωσιν τοιαύτα ληρήματα ακούοντες;.»
Ο πανηγυρικός λόγος του Γυμνασιάρχη Άγγελου Καππώτα εντοπίσθηκε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Ανέμη»: «Λόγος πανηγυρικός: απαγγελθείς εν τω ιερώ ναώ του αγίου Νικολάου τη εικοστή πέμπτη Μαρτίου./Υπό Αγγέλου Δ. Καππώτου.Εν Λαμία :Τύποις Ευθ. Οικονομίδου,1867». Παρότι είναι αρκετά μακροσκελής παρατίθεται πλήρης προς εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων (Εικ.1).Δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται οι σελίδες 24 και 25 λόγω απώλειας.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
[2]. Ο Γυμνασιάρχης Άγγελος Καπώττας γεννήθηκε το 1825 στην Τρίπολη. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο και τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας (τετραετής φοίτηση). Γνώστης της Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής και «ολιγον της Εβραϊκής», με εισήγηση του υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον Όθωνα, απεστάλη το 1850 στο Βερολίνο για τρία έτη με υποτροφία. Ο ίδιος υπουργός το 1853 αιτείται και πάλι προς το βασιλιά την παράταση της υποτροφίας «επί δύο έτη ακόμη». Τελικά ο Άγγελος Καππώτας παρέμεινε στο Βερολίνο οκτώ έτη και επέστρεψε το 1858.
Στις 2 Απριλίου διορίσθηκε στη Λαμία και το ίδιο έτος προηχθη σε Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Τρίπολης. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του υπηρέτησε για δύο έτη κάτω από αντίξοες συνθήκες δεχόμενος αρνητικά σχόλια από την τοπική εφημερίδα «Αρκαδία». Το 1860 μετατέθηκε στο Ναύπλιο ως απλός καθηγητής. Αμέσως υπέβαλλε παραίτηση, η οποία έγινε δεκτή. Το 1861 επαναδιορίσθηκε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Πατρών. Στη συνέχεια, ως καθηγητής, υπηρέτησε σε διάφορα γυμνάσια, μεταξύ αυτών και της Λαμίας.
Το 1865 μετατίθεται ως Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Λαμίας. Εκεί θα μείνει οκτώ χρόνια έχοντας να αντιμετωπίσει τον πόλεμο διαφόρων τοπικών παραγόντων και κυρίως του δικηγόρου και εκδότη του «Φάρου της Όθρυος» Ευθυμίου Οικονομίδη. Ο πόλεμος έληξε το 1875 με την απόλυση του Άγγελου Καππώτα και την αντικατάστασή του από τον Γ.Ν.Τσεράπη, όπως έγραψε η εφημερίδα «Αυγή» στο φύλλο 3970/26-08-1875, στήλη Διδασκαλικοί προβιβασμοί, σελίδα 3: « Μετετέθησαν ή διωρίσθησαν γυμνασιάρχαι οι κ.κ. …….. Γ.Ν.Τσερέπης γυμνασιάρχης εν Λαμία αντί του Α.Καππώτα απολυθέντος…..». Μην κρύβοντας την ικανοποίησηή του ο Ευθύμιος Οικονομίδης έγραψε στο φύλλο 863/30-08-1875 του «Φάρου της Όθρυος»: «Ευχάριστον είδησιν αναγγέλομεν εις τους συμπολίτας ημών και ιδίως εις την νεολαίαν της επαρχίας την παύσιν του μέχρι τούδε, κατά θείαν παραχώρησιν, διευθύνοντος του Γυμνασίου Λαμίας ως Γυμνασιάρχου, του απαιδεύτου Αγγέλου Καππώτα…».
Επαναπροσλήφθηκε και τοποθετήθηκε στο Αίγιο. Το 1878 υπηρετούσε ως Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Λευκάδας και μετατέθηκε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Δεν εκτέλεσε όμως αυτή την απόφαση και «απηλλάγη της υπηρεσίας ως μη μεταβάς εις την θέσιν του».
Συγγραφικό του έργο:
[3] Εφημερίδα «Παλιγγενεσία», φύλλο 3170/07-04-1875, σελίδα 3 (μετάβαση σε σελίδα α/α 137).


ΕΙΚΟΝΕΣ
 Εικ.1  Ο πανηγυρικός λόγος της 25ης Μαρτίου 1866

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ
1) Εφημερίδα «Φάρος της Όθρυος»
2) Εφημερίδα «Παλιγγενεσία»
3) Γαλλής Κ., Τα πρώτα χρόνια του Γυμνασίου Λαμίας (1846-1875). Συμβολή στην ιστορία των Σχολείων της Φθιώτιδας. Άρθρο στην περιοδική έκδοση ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 (1988), Λαμία 1988, σελίδες 5-77.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η αγοραπωλησία των Ράχεων Φθιώτιδας μεταξύ των Οθωμανών ιδιοκτητών τους και του Αργυρίου Ταρποχτζή

Το 1994 κάτοικοι του χωριού Ράχες κατέθεσαν αίτηση προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας, προκειμένου να διαβιβασθεί στο Δασαρχείο Λαμίας «προς έκδοσιν αδειών εκχερσώσεως των κτημάτων μας κείμενα εν τη περιφερεία Ράχεων», όπως αναφέρουν αυτολεξεί. Το επιστημονικό ιστορικό ενδιαφέρον έγκειται στο ότι στην αίτησή τους οι κάτοικοι επισυνάπτουν τα υπ’ αριθμ. 43487, 43488, 43489 και 43490 καταθετήρια εγγράφων, τα οποία χαρακτηρίζουν ως «συμβόλαια αγοράς του χωρίου Ράχες». Στα καταθετήρια εγγράφων περιέχονται πληροφορίες για την πώληση του τσιφλικιού (τουρκ. čiftlik)) των Ράχεων το 1833 από τους Οθωμανούς ιδιοκτήτες τους σε Έλληνα αγοραστή.
Ειδικότερα:

►Στο υπ’ αριθμ. 43490 καταθετήριο εγγράφου περιλαμβάνεται το πωλητήριο του χωριού.
Σύμφωνα με αυτό στις 2 Αυγούστου 1833 ο Ιζέτ μπέης, γιός του Αμπντουλάχ Δερβίς μπέη[1] και ιδιοκτήτης των Ράχεων, εκτός από έκταση ενός ζευγαριού (τουρκ. čift)[2] που κετείχε ο Σαΐτ αγάς, πωλεί στον Αργύριο Δημητρίου Ταρποχτζή το χωριό με όλα τα νερά του, τα εαρινά και χειμερινά λειβάδια, τις αγριελιές και το εισόδημα εκείνης της χρονιάς.
Η χρηματική αξία του χωριού ανέρχεται στο ποσό των 47.000 γροσίων που αντιστοιχούσαν σε 13.428,57 δραχμές[3].
Το πλήρες κείμενο του καταθετηρίου εγγράφου έχει ως εξής (Εικ.1αβ):
σελίδα 1
Κατάθεσις εγγράφου
Αριθ. 43490
Εν Λαμία σήμερον την πέμπτην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού/
εννεακοσιοστού δεκάτου τετάρτου έτους ημέραν Παρασκευήν και πρό μεσημβρίας/
εν τω επί της οδού Διάκου και τώ εργαστηρίω των κληρονόμων του Ιωάν. Δ. Καϊλάνη/
συμβολαιογραφείω μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας/
Παναγή Μαυρίκα, ενεφανίσθη ο γνωστός μοι και μη εξαιρούμενος Αθα-/
νάσιος Γ. Καρβελάς, κτηματίας κάτοικος Ράχεων, και επί παρου-/
σία των μαρτύρων Σπύρου Σαλάτα υποδηματοποιού και Γεωργίου Γρεβε-/
νίτου φραγκορράπτου, κατοίκων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη ε-/
ξαιρουμένων, εδήλωσεν ότι συνιδιοκτήτης ών του χωρίου Ράχεων, κατέθεσέ μοι και/
παρέλαβον ενώπιον και των μαρτύρων το από 2ας Αυγούστου του έτους 1833 πωλητήριον έχον ούτω: «Διά του παρόντος πωλητηρίου γράμματος αν και μερικώς/
ισχύοντος όμως ως να εγένετο εις δημόσιον γραφείον, ομολογώ ο υπογεγραμμένος Ιζέτ/
Βέγας υιός του Αμπντουλά Δερβίς Βέγα, ότι κύριος και ιδιοκτήτης τον πατρικόν μου/
υποστατικόν ονομαζομένου Ράχαις, πωλώ σήμερον αυτό οικεία βουλή και θελήσει/
προς τον Αργύρην Δ. Ταρποχτζήν κατά τα γνωστά σύνορα και ως μη χωριστόν/
έγγραφον θέλων καταστρωθεί, με όλα τα εν αυτώ περιεχόμενα, με τα ανέκαθεν/
νερά του, με τα εαρινά και χειμερινά λειβάδια, με όσας αγριελαίας ευρίσκον-/
ται και με το εισόδημά τουτο εφετινόν, εκτός ενός και μόνον ζευγαριού του/
Σαΐτ Αγά ευρισκομένου εντός του υποστατικού τούτου, ελεύθερα από υποθήκην/
ή μετεγγύησιν ή εθνικήν απαίτησιν ή παρενόχλησιν κανενός συγγενούς, κληρο-/
νόμου ή χρεοφειλέτου· αυτό το υποστατικόν λέγω το πωλώ προς τον ρηθέντα/
Αργύρην Δ. Ταρποχτζήν διά γρόσια σαράντα επτά χιλιάδας, ήτοι 47.000 γρόσια/
τουρκικά εις δραχμάς 13.4284/7, και είναι κύριος εις το εξής και εξουσιαστής/
να το πωλή, υποθηκεύη και το κάμνει ότι θέλει, ωσάν οπού έλαβα όλα τα/
μετρητά και αποξενούμαι του λοιπού από αυτό το υποστατικόν. υποχρεούμαι/
πρό πάντων με τα παρόντα και μέλλοντα αγαθά μου διά την απόδειξιν της κυριότη-/
τός μου εις αυτό το υποστατικόν όπου ανήκει και με κάθε εναντίον θέλω/
σελίδα 2
υπόκειμαι εις όλας τάς ενδεχομένας ζημίας έως της τελειωτικής επικυρώσεως/
της ιδιοκτησίας προς τον Αργύρην από μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Και εις/
ένδειξιν δίδω το παρόν μου εις χείρας του με την σφραγίδα του, εμμάρτυρον/
από τους κάτωθι αξιοπίστους μάρτυρας και επικυρωμένον από την ανήκουσαν/
Αρχήν διά να έχη το κύρος και την ισχύ εν παντί καιρώ, τόπω και κριτηρίω/
δικαιοσύνης. Εν Λαμία (Ζητούνι) Ν.2 Αυγούστου 1833. Ιζέτ Βέγας Ζαδές. Σφρα-/
γίς. (των μαρτύρων αι υπογραφαί δυσανάγνωστοι) αριθ. 344. Το Επαρχι-/
ακόν Ειρηνοδικείον Λαμίας. Επικυροί την γνησιότητα των άνωθεν τριών/
υπογραφών, ότι εισίν ίδιαι και ταυτόγνωμαι, και την αυτοπραιίρετον πώ-/
λησιν του άνωθεν υποστατικού καλουμένου Ράχαις του Ιζέτ Μπέη υιού/
του Αμτουλά Μπέη Δερβίς προς τον Κύριον Αργύρην Δημητρίου Ταρμπο-/
χτζήν διά 13.428:4/7 διά δε γρόσια 47.000, αποξενώνεται του λοιπού/
αυτός τε και οι κληρονόμοι του και αποκαθίσταται ο ρηθείς αγοραστής/
τέλειος εξουσιαστής και νόμιμος αυτοδικαίως αυτού του υποστατικού. Πα-/
Παρουσιασθέντες οι εν τω πωλητηρίω μάρτυρεςωμολόγησαν την αυτοπροαί-/
αίρετον πώλησιν και την ιδιόχειρόν την γνησιότητα ενώπιον των Ειρηνοδι-/
κειού τούτου. Επεκυρώθη προς δε και παρά τούτου η ιδία γνησιότης των μετά του/
παρόντος πωλητηρίου εγγράφου. Εν Λαμία τη 12 Αυγούστου 1833. Ο Προσωρινός/
Ειρηνοδίκης (Τ.Σ) Αθ. Τσίγκας». Εζήτησε δε μετά την κατάθεσιν ταύτην/
και έλαβε παρ’ εμού κεκυρωμένον αντίγραφον της παρούσας πράξεως. Τη/
Τη αιτήσει του συνετάγη η παρούσα πράξις, ανεγνώσθη νομίμως ενώπιον αυτού/
και των μαρτύρων και βεβαιωθείσα, εξηγηθείσα δε καλώς τω εμφανισθέντι,/
υπεγράφη παρ’ όλων και εμού.-
Ο εμφανισθείς
Αθ. Γ. Καρβελάς
Οι Μάρτυρες
Σ. Σαλάτας- Γ. Γρεβενίτης
Ο Συμβολαιογράφος <Τ.Σ.> Π. Μαυρίκας
Ακριβές αντίγραφον. Εν Λαμία τη 16η Ιανουαρίου 1940.-
Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
Υπογραφή

►Από τα υπ’ αριθμ. 43488 και 43489 καταθετήρια εγγράφων δημοσιεύθηκαν οι δεύτερες σελίδες τους (Εικ.2,3). Από αυτές προκύπτει η πώληση του ζευγαριού του Σαΐτ αγά στον Αργύριο Ταρποχτζή. Η αξία του ανέρχεται στο ποσό των 4.250 γροσίων, δηλαδή 1.214,28 δραχμές. Στο δεύτερο έγγραφο αναφέρεται η παράδοση προς φύλαξη των εγγράφων του Ιζέτ μπέη (πωλητήριο και έγγραφο περί συνόρων του χωριού), του πωλητηρίου του ζευγαριού του Σαΐτ αγά, ένα συμφωνητικό μεταξύ των πωλητών και αγοραστή και μία απόφαση του Ειρηνοδικείου περί υδάτων. Η παράδοση των εγγράφων πραγματοποιήθηκε ενώπιον των μαρτύρων Αργύρη Δ. Ταρποχτζή, Δρόσου Μανσόλα, Γεωργίου Μαμμωνά και Ν. Χρυσοβέργη.
Το κείμενο των καταθετηρίων εγγράφων έχει ως εξής (Εικ.2,3):
σελίδα 2
[Μου]σταφάς (υπογραφαί τουρκιστί). αριθ.345. Το Επαρχιακόν Ειρηνοδικείον Λαμίας/
πιστοποιεί ότι οι άνωθεν υπογραφαί του τε πωλητού και των εν τω πωλητηρίω/
τεσσάρων μαρτύρων εισίν γνήσιαι και ταυτόγνωμαι, και την αυτοπροαίρετον/
πώλησιν του ενός ζευγαρίου του Σαΐτ Αγά προς τον Κον Αργύριον Δημ. Ταρπουχτζήν/
διά γρόσια 4.250. Επεκυρώθη προς δε παρά του Ειρηνοδικείου τούτου και η διά/
χειρός των γνησιότης μετά του ενδιαλαμβανομένου πωλητηρίου εγγράφου. Εν Λαμία/
τη 12 Αυγούστου 1833τριάκοντα τρία. Ο προσωρινός Ειρηνοδίκης. (Τ.Σ.) Αθ. Τσίγκας»./
Εζήτησε δε μετά την κατάθεσιν τούτων και έλαβε παρ’ εμού κεκυρωμένον αν-/
τίγραφον της πράξεως της παρούσης. Τη αιτήσει του συνετάγη η παρούσα πράξις, α-/
νεγνώσθη νομίμως ενώπιον αυτού και των μαρτύρων και βεβαιωθείσα, εξηγηθείσα/
δε καλώς τώ εμφανισθέντι, υπεγράφη παρ’ όλων κ΄ εμού.-
Ο εμφανισθείς
Αθ. Γ. Καρβελάς
Οι Μάρτυρες
Σ. Σαλάτας
Γ. Γρεβενίτης
Ο Συμβολαιογράφος <Τ.Σ.> Π. Μαυρίκας
Ακριβές αντίγραφον. Εν Λαμία τη 16η Ιανουαρίου 1940.-
Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
Υπογραφή

σελίδα2
και δια το βέβαιον εδώσαμεν το παρόν μας εις χείρας των έμπροσθεν των κά-/
τωθι αξιοπίστων μαρτύρων διά να έχη το κύρος και την ισχύν εν παντί καιρώ/
τόπω και κριτηρίω δικαιοσύνης. Εν Λαμία τη 29 Σεπτεμβρίου 1834. Αρ-/
γύρης Δ. Ταρποχτζής. Δρόσος Μανσόλας. Γεώργιος Μαμμωνάς. Ν. Χρυσοβέρ-/
γης. Έγγραφα παραδοθέντα προς τους ιδίους αγοραστάς. Το πωλητήριον/
του Ιζέτ Αγά. του ιδίου περί συνόρων. διά το ζευγάρι Σαΐτ Αγά. Το μετα-/
ξύ μας συμφωνητικόν. Απόφασις του Ειρηνοδικείου περί υδάτων». Εζή-/
τησε δε μετά την κατάθεσιν τούτων και έλαβε παρ’ εμού κεκυρωμένον/
αντίγραφον της πράξεως της παρούσης. Τη αιτήσει του συνετάγη η παρούσα/
πράξις, ανεγνώσθη νομίμως ενώπιον αυτού και των μαρτύρων και βεβαιω-/
θείσα, εξηγηθείσα δε καλώς τώ εμφανισθέντι, υπεγράφη παρ’ όλων κ΄ εμού.-
Ο εμφανισθείς
Αθ. Γ. Καρβελάς
Οι Μάρτυρες
Σ. Σαλάτας
Γ. Γρεβενίτης
Ο Συμβολαιογράφος <Τ.Σ.> Π. Μαυρίκας
Ακριβές αντίγραφον. Εν Λαμία τη 16η Ιανουαρίου 1940.-
Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
Υπογραφή

►Τέλος, στο υπ’ αριθμ. 43487 καταθετήριο εγγράφου ορίζονται από τον Ιζέτ μπέη τα σύνορα του χωριού Ράχεων ως εξής: «…..Από το κάτω μέρος υπάρχει θάλασσα, μικρός Δέρπανος, Πυτύχι, τρανός Πλάτανος, Μπορατά Στρούγκα, Πλάτανος, το Παληό αυλάκι, κουτζούκ Κλειδί ρεύμα. Από το επάνω μέρος Αναγνώστη περιβόλι, Ζοργότι Βουνί, Πα/λιούρι, Ριζίκια, Μαντριά, Χοντροθοδώρα, Παλιαστάρι, Παλιούρι, Τάμπια, Κάστρο,/ Παναγία έως τον κάβον της θάλασσας……».
Το πλήρες κείμενο του καταθετηρίου εγγράφου έχει ως εξής (Εικ.4αβ):
σελίδα 1
Κατάθεσις εγγράφου
Αριθ. 43487
Εν Λαμία σήμερον την πέμπτην Σεπτεμβρίου του χιλιο-/
στού εννεακοσιοστού δεκάτου τετάρτου έτους ημέραν Παρασκευήν και πρό/
μεσημβρίας, εν τω επί της οδού Διάκου και τώ εργαστηρίω των κληρονόμων του/
Ιωάννου Δ. Καϊλάνη συμβολαιογραφείω μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κα-/
τοίκου Λαμίας Παναγή Μαυρίκα, ενεφανίσθη ο γνωστός μοι και μη ε-/
ξαιρούμενος Αθανάσιος Γ. Καρβελάς, κτηματίας κάτοικος Ράχεων, και/
επί παρουσία των μαρτύρων Σπύρου Σαλάτα υποδηματοποιού και Γεωρ-/
γίου Γρεβενίτου φραγκορράπτου, κατοίκων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι/
και μη εξαιρουμένων, εδήλωσεν ότι συνιδιοκτήτης ών του χωρίου Ράχεων, κα-/
τέθεσέ μοι και παρέλαβον, ενώπιον και των μαρτύρων παραδοθέν μοι προς φύ-/
λαξιν το από 29ης Δεκεμβρίου 1833 έτους ιδιωτικόν έγγραφον αφορόν τα όρια/
του χωρίου Ράχεων έχον ούτω «Ο υποφαινόμενος Οθωμανός Ιζέτ Μπαϊζανδές/
Ζητουνιάτης δίδω το παρόν μου εις χείρας του Αργυρίου Ταρποχτζή και Καπε-/
τάν Γεώργη Ζορμπάν έλεγχον των συνόρων του χωρίου καλουμένου Ράχαις, το/
οποίον επώλησα εις αυτούς οικειοθελώς και αποδεικνύω αυτοίς λεπτομερώς/
ως ακολούθως. Από το κάτω μέρος υπάρχει θάλασσα, μικρός Δέρπανος, Πυτύχι,/
τρανός Πλάτανος, Μπορατά Στρούγκα, Πλάτανος, το Παληό αυλάκι, κουτζούκ/
Κλειδί ρεύμα. Από το επάνω μέρος Αναγνώστη περιβόλι, Ζοργότι Βουνί, Πα-/
λιούρι, Ριζίκια, Μαντριά, Χοντροθοδώρα, Παλιαστάρι, Παλιούρι, Τάμπια, Κάστρο,/
Παναγία έως τον κάβον της θάλασσας. Τα δε αμπέλια υπάρχουν ιδιοκτησία/
ιδική μου, τα οποία είναι πωλημένα με το ίδιον χωρίον μου. Την δε πικαρ-/
πίαν αυτών των αμπελιών μου την είχα δοσμένην εις τους κολλήγους μου να/
την διανέμονται προς ανακούφισιν της καλλιεργείας αυτών των αμπελιών μου./
Ήδη δε υπάρχουν κύριοι και αυτής της επικαρπίας των αμπελιών οι αγορασταί/
αυτού του χωρίου μου και διά πλειοτέραν ασφάλειαν την δίδω το παρόν επί-/
σημόν μου εις αυτούς κατ’ επανάληψιν του πρωτοτύπου πωλητηρίου ίνα μέ-/
νωσιν ανενόχλητοι και ακαταζήτητοι παρ’ ουδενός των γειτνιαζόντων εις/
σελίδα 2
αιώνα τον άπαντα. Ν. 29 Δεκεμβρίου 1833. Λαμία, Ιζέτ Μπεϊζαδές. Σφραγίς»/
Εζήτησε δε μετά την κατάθεσιν τούτων και έλαβε παρ’ εμού κεκυρωμέ-/
νον αντίγραφον της πράξεως της παρούσης. Τη αιτήσει του συνετάγη η παρούσα/
πράξις, ανεγνώσθη νομίμως ενώπιον αυτού και των μαρτύρων και βεβαιωθεί-/
σα, εξηγηθείσα δε καλώς τώ εμφανισθέντι, υπεγράφη παρ’ όλων κ΄ εμού.-
Ο εμφανισθείς
Αθ. Γ. Καρβελάς
Οι Μάρτυρες
Σ. Σαλάτας
Γ. Γρεβενίτης
Ο Συμβολαιογράφος <Τ.Σ.> Π. Μαυρίκας
Ακριβές αντίγραφον. Εν Λαμία τη 16η Ιανουαρίου 1940.-
Ο Συμβολαιογράφος Λαμίας
Υπογραφή

Ο Ιζέτ Μπέης
Ο Οθωμανός ιδιοκτήτης των Ράχεων ονομαζόταν Ιζέτ Μπέης Ζαντέ Ζητουνιάτης (τουρκ. Izzet bey Zadeh). Ο προσδιορισμός Zadeh προέρχεται από τα ιρανικά, επισυνάπτεται στο τέλος ονομάτων και σημαίνει ευγενής[4] ενώ ο προσδιορισμός Ζητουνιάτης υποδηλώνει τον τόπο καταγωγής του, το Ζητούνι (από το 1836 Λαμία). Πράγματι η κατοικία του βρισκόταν στην ενορία του Αγίου Νικολάου Λαμίας.
Εκτός από τις Ράχες ο Ιζέτ μπέης κατείχε και την εξής ακίνητη περιουσία στη Φθιώτιδα:
α) Ιδιοκτήτης του χωριού Μπεκή (από το 1927 Σταυρός). To 1833 πούλησε το τσιφλίκι της Μπεκής, την κατοικία του στη Λαμία, δύο νερόμυλους που βρισκόταν στη θέση Μύλοι και 2-3 εργαστήρια (μαγαζιά) που βρισκόταν στην Πλατεία Λαού στον Δημήτριο Ιωάννου Κεμπρέκο από την Ήπειρο για 96.000 γρόσια. Η καταβολή των χρημάτων πραγματοποιήθηκε σε δόσεις. Στο χρηματοκιβώτιο του Κεμπρέκου βρέθηκαν αποδείξεις καταβολής χρημάτων στον Ιζέτ Μπέη των ετών 1837 – 1841 και 1843 (εξόφληση).
β) Ιδιοκτήτης του χωριού Μουσταφάμπεη (από το 1915 Ηράκλεια). Το 1833 το πούλησε στον Αθανάσιο Τσίνη.
γ) Ιδιοκτήτης του 1/3 του χωριού Αλαμάνα. Το πούλησε στον Γεώργιο Μωραΐτη. Το υπόλοιπο της Αλαμάνας ανήκε 1/3 στο Μουσταφά μπέη και 1/3 στον Τεφήκ μπέη. Το χωριό αυτό σήμερα δεν υπάρχει.
δ) Ιδιοκτήτης του 1/3 του χωριού Αγία Μαρίνα Στυλίδας. Το πούλησε στο Δρόσο Μανσόλα για 9.000 γρόσια. Τα υπόλοιπα 2/3 του χωριού ανήκαν στον Τεφήκ μπέη.
ε) Ιδιοκτήτης του 1/3 του χωριού Ιμίρμπεη (από το 1927 Ανθήλη). Το πούλησε στον Γεώργιο Μωραΐτη Το υπόλοιπο του χωριού ανήκε 1/3 στο Μουσταφά μπέη και 1/3 στον Τεφήκ μπέη.
Δηλαδή ο Ιζέτ μπέης ήταν ιδιοκτήτης δύο χωριών και συνιδιοκτήτης άλλων τεσσάρων. Στις Ράχες έκταση ενός ζευγαριού ανήκε στο Σαΐτ αγά ενώ στην Αλαμάνα, Αγία Μαρίνα και Ιμίρμπεη είχε συνιδιοκτήτες τους μπέηδες Μουσταφά και Τεφήκ [5].
Μετά την πώληση της περιουσίας του ο Ιζέτ μπέης εγκαταστάθηκε στη Λάρισα για να βρίσκεται κοντά στη Φθιώτιδα, ούτως ώστε να ελέγχει την καταβολή των χρηματικών δόσεων και τελική εξόφληση του αντιτίμου της περιουσίας του. Ενδεχομένως από τη Λάρισα να χρειάστηκε να μεταβεί αρκετές φορές στη Λαμία για να τακτοποιήσει διάφορες επιπλοκές που προέκυπταν.
Το 1841 βρέθηκε σε δεινή οικονομική κατάσταση και του χορηγήθηκε δάνειο από το Ελληνικό Βασίλειο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά « …. λαβόντες υπ’ όψιν την οικτράν κατάστασιν εις ήν ευρίσκεται ο Οθωμανός Itzet Bey, χορηγούμεν εις αυτόν ως δάνειον περίθαλψιν δρχ. 2.000 …. »[6]

Ο Σαΐτ αγάς
Ο Σαΐτ αγάς κατείχε στις Ράχες έκταση ίση με ένα ζευγάρι χωραφιών. Την πούλησε στον Αργύριο Δημητρίου Τορπαχτζή.
Εκτός από το ζευγάρι των Ράχεων κατείχε επιπλέον και την εξής ακίνητη περιουσία στη Φθιώτιδα:
α) Ιδιοκτήτης του 1/2 του Κωσταλεξίου, το οποίο πούλησε το 1837 στους χωρικούς του. Το υπόλοιπο 1/2 ανήκε στον Αχμέτ Εφέντη.
β) Ιδιοκτήτης του χωριού Κουμαρίτσι, το οποίο πούλησε το 1837 στους χωρικούς του.
γ) Ιδιοκτήτης του χωριού Κούβελος, το οποίο πούλησε το 1837 στους χωρικούς του.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
[1] Στο κείμενο του καταθετηρίου εγγράφου αντί Μπέης αναγράφεται Βέγας. Το λάθος οφείλεται στην εσφαλμένη ανάγνωση του ονόματος από τον συμβολαιογράφο.
[2] το ένα ζευγάρι αντιστοιχεί σε έκταση 80-200 στρεμμάτων. Είναι η έκταση που μπορεί να καλλιεργήσει ένας καλλιεργητής με ένα ζευγάρι «αροτήρων βοών» σε μία καλλιεργητική περίοδο.
[3] η αντιστοιχία δραχμής και τουρκικού γροσίου που προκύπτει από τη συναλλαγή είναι 1 δραχμή = 3,50 γρόσια (τουρκ. kuruş).
[5] Ο Μουσταφά μπεης εκτός από τα παραπάνω ήταν ιδιοκτήτης των χωριών Αυλάκι (εκτός από έκταση ενός ζευγαριού, που ανήκε στο Μαχμούτ Πατρινό) και Αχινός (εκτός από έκταση ενός ζευγαριού που ανήκε στον Αλή Ριζά). Το Αυλάκι το πούλησε στούς Κεχαγιά και καπετάν Νάκο Πανουργιά αντί ποσού 105.000 γροσίων.
Τον Αχινό και τον ελαιώνα του ο Μουσταφά μπέης τον πούλησε δύο φορές: την πρώτη φορά στον έπαρχο Φθιώτιδος Παναγιώτη Λιδωρίκη. Ο Λιδωρίκης τον ξαναπούλησε στον Μουσταφά μπέη με προσθήκη 7.000 γροσίων. Τη δεύτερη φορά ο Μουσταφά μπέης τον πούλησε οριστικά στο Σκουμπουρδή αντί 220.000 γροσίων. Ο Σκουμπουρδής αγόρασε και το ζευγάρι του Αλή Ριζά αντί 10.000 γροσίων.
Ο Τεφήκ μπέης είχε κληρονομήσει την τεράστια περιουσία του πατέρα του (βλέπε σχετικά: Μακρή Ι., Η περιουσία του Χαλίλ-μπέη στη Λαμία σύμφωνα με επίσημη αναφορά του 1838. Άρθρο στην περιοδική έκδοση Φθιωτικά Χρονικά 21 (2000), σελίδες 66-82). Ήταν γιός του Χαλήλ μπέη Βοεβόδα του Ζητουνίου από το 1810 και της Σαϊδέ Χανούμ, κόρης του Αλή πασά. Ο Χαλήλ μπέης, σύμφωνα με τον ιστορικό και λογοτέχνη Τάκη Λάππα, σκοτώθηκε στην έφοδο στο Χάνι της Γραβιάς από τον οπλαρχηγό του Γαλαξειδίου Γιάννη Μητρόπουλο στις 8 Μαΐου 1821. Πίσω του άφησε, εκτός από την πικρή ανάμνηση της ηθικής αυτουργίας του για τον μαρτυρικό θάνατο του Αθανασίου Διάκου και πάρα πολλά χρέη. Ο γιός του Τεφήκ μπέης έκανε αποποίηση κληρονομιάς. Το γεγονός δεν έγινε ευρέως γνωστό και θεωρούνταν ότι ήταν κληρονόμος του πατέρα του. Με απόφαση οθωμανικού δικαστηρίου της Λάρισας όρισε πληρεξουσίους τους Χασάν αγά Χιλιαδιώτη και Γιαννούσμπεη και μαζί με τη μητέρα του Σαϊδέ Χανούμ κατάφεραν να πουλήσουν την τεράστια περιουσία τους σε Έλληνες αγοραστές (Τσάλλης, Σκουμπουρδής, Χρυσοβέργης, Μωραΐτης, κ.ά.).
[6] ΓΑΚ-Αρχείο Επιτροπής Οθωμανικών κτημάτων. Βλέπε: Μακρής Ι., Σταυρός (Μπεκή)-Φθιώτιδας. Η ιστορία του, Λαμία 1998, σελίδα 129, υποσημείωση 31.


ΕΙΚΟΝΕΣ 
 Εικ.1αβ. Το 43490 καταθετήριο έγγραφο


 
 Εικ.2, 3. Τα 43488 και 43489 καταθετήρια έγγραφα.


 
Εικ.4αβ. Το 43487 καταθετήριο έγγραφο.

ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook: προφίλ χρήστη Opalios Rachiotis.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

1) Μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook: προφίλ χρήστη Opalios Rachiotis.
2) Μακρής Ι., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου. Άρθρο στην περιοδική έκδοση ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 (1998), σελίδες 27-35.
3) Μακρής Ι., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου κατά τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια (1833-1840 μ.Χ. περίπου), σύμφωνα με τα πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής Δικαστικής Επιτροπής. Άρθρο στα Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (3-4 Νοεμβρίου 2001), Λαμία 2002, σελίδες 141-153.
3) Μακρής Ι., Σταυρός (Μπεκή)-Φθιώτιδας. Η ιστορία του, Λαμία 1998.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Επαγγελματίες του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος ετών 1925-26


Διαφήμιση επαγγελματιών της Στυλίδας το 1925-1926.[Πηγή: Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος 1925-26, έτος Ι΄, Γ. Ελληνικόν εμπόριον, σελ. 1182].
  
Από τον «Οδηγό της Ελλάδος 1925-1926» αναδημοσιεύεται κατάλογος με τους επαγγελματίες του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος. Στο κείμενο του Οδηγού διαπιστώθηκαν ορθογραφικά λάθη σε ονοματεπώνυμα, τα οποία οφείλονται πιθανότατα στην λανθασμένη ανάγνωση του χειρογράφου κειμένου, που απέστειλαν οι κατά τόπους αρχές των επαγγελματιών στα γραφεία του Οδηγού. Εκ μέρους μας προτιμήθηκε η πιστή μεταγραφή του πρωτύπου κειμένου.
Αναλυτικά το κείμενο έχει ως εξής:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΑ (Πρωτεύουσα του Νομ.)
«Αγγειοπλαστεία» (εξαγωγείς-παραγωγείς): Αζυμόπουλος Η. Αζυμόπουλος Π.
«Αεριούχα Ποτά» (κατασκευασ.) Καμινάρης Ι.
«Άλευρα-Σιτηρά» (εξαγωγείς-εισαγωγείς): Αγαθοκλής Γ., Γραμματίκας και Σία, Παπαδογεώργος Ν., Τζαμάκος.
«Αλωνιστ. Μηχαναί»: Κίτσος Π.
«Αμαξηλάται»! Κλάρας Κ., Κλάρας Νικ., Καραγιαννόπουλος Κων., Κρανάκης Ηλ., Κυπραίος Ν., Ξενολάτης Ηλ., Τσολάκης Βασ.
«Ανθρακέμποροι»: Γαρδίκης Οδ. Ραριώτης Β., Δαριώτης Κ., Δρόσος Νικ., Καλτσάς Ε., Κιαφούλης Σ. Ντέκος Γ., Παπαλάμπρος Χ.
«Αντιπροσωπείαι»: Τραπέζης Αθηνών, Ιονικής Σπυρόπουλος Σ., Βιομηχανίας, Ελλ. Τραπέζης και Τρ. Πειραιώς Μουζέλη Αφοί, Εμπορικής Τραπέζης Υιοί Νούτσου και Κοτσιφός, Λαϊκής Τρ. Κρόκος Κ. και Μουζέλη Αφοί, Ετ. Οίνων και Οινοπνεύμ. Χρηστίδης Τ., Στάνταρ Όϊλ Κο Ν. Υόρκης Κρόκος Κ. και Μουζέλη Αφοί.
Υπ)μα Εθν. Τραπέζης Διευθ. Τρ. Μ. Σαμαράς.
«Ατμοπλοϊκαί Εταιρείαι» (πράκτορες): «Εθνικ. Ατμοπλοΐας» Παναγιώτου και Κυρίτσης, «Ειρήνη» Ατμ. (Μιχαληνού-Βόλικα και Σα) Χρηστίδης Δ., «Κεδιβιάλ» Ζωντανός Αθ., Οικονομόπουλοι Αδελφ., «Παληού» Εμμανουήλ Αθ., «Πανταλέοντος» και άλλων Εταιριών Ζωντανός Αθαν.
«Ασφαλιστικαί Εταιρίαι» (πράκτορες): «Ανατολής» Κρόκος Κ., «Γαλλικού Φοίνικος» Χατζόπουλος και Καλέντσος, «Γκρέσαμ» Σωτηρόπουλος Σωτ., «Μπαλουάζ» Νούτσου Δ. Υιοί και Κατσιφός, «Γενικ. Ασφάλειαι της Ελλάδος» Κ. Κρόκος, Εθνικής» υ)μα Εθ. Τραπέζης, «Φονσιέ» Ζωντανός Αθ. και Χρηστίδης Δ., «Ένωσις» Καϊλάνης Η., «Καλή Πίστις» Χρηστίδη Δ., «Λόϋδ» (Αγγλικόν) Ζωντανός Α., «Νασιονάλ» Σουϊς Χρηστίδης Δ., «Πρόνοια» Νούτσου Δ. Υιοί και Κατσιφός, «Τιτάν» Ζωντανός Α. και Χρηστίδης Δ., The London Assurance Χρηστίδης Δ., The English Ευθυμίου Ν.
«Ατμόμυλοι»: Τζαμάκου και Τσίκα, κυλινδρόμ. νέου συστήμ., «Η Λαμία» Γραμμάτικα Ι. και Σίας.
«Ασβεστοποιεία»: Χαραλαμποπούλου στ.
«Αρτοποιεία-πωλεία»: Βάλλα Δ., Δημητρίου Κ., Διαμαντοπούλου Αρ. Ζώγα Νικ., Κάππου Ανδ, και Σα, Κάππου Δ., Καραδήμα και Κάππου, Κατσικανή Γ., Κόντου Μαριάνθης, Μούρτζου Κ., Μούρτζου Ι., Μουρίκη Χ., Ξένου Χρ., Σταματοπούλου Α., Στεργιανού Γ., Τρικκαλινού Στ.
«Βαμβακέμποροι» (εξαγωγείς): Αυλακιώτης Αλ., Δημητριάδης Χ.
«Βιβλιοπωλεία» : Μαυροειδή Κων. Στουγιάννη Κ., Ορφανοπούλου Π.
«Βαρελοποιεία»: Πρήκα Ι.
«Βαφεία»: Μαχαιρά Α. και Σία, Σπυροπούλου Σ., Χρηστίδου Δ.
«Βιομηχανικά Είδη» : Ανδρούτσος Ιω., Δρούβας Γ., Ξηρός Κ., Τζαννετίδης Βασ.
«Βουστάσια» (γαλακτοπώλαι)! Αλεζόπουλος Κ., Μωϋσής Τ.
«Βυρσοδεψεία»: Γάτου Ν., Κουκουμπάνη Β., Πέλλη Δ., Τσίκα Α.
«Δέρματα» (ακατέργαστα): Γάτος Ευθ., Γάτος Ι. και Μιχαλόπουλος Κ., Κολέτσας Δ. και Καϊμάκης Ι., Κουκουμπάνης Β., Τσίκας Απ.
«Δέρματα» (κατειργασμένα): Γάτος Γ., Βαρζάκας Π., Γραμμάτος Γ., Μάδης Οδ. και Σια, Μαυροειδής Κ., Μιχαλόπουλος Κ., Παπαδόπουλος Ανδρ., Τσίκας Γ.
«Δικηγόροι»: Αγαθοκλής Δ. Αλεξογιάννης Κ., Αργυρόπουλος Ι., Αστερίου Γ., Γαρδίκης Ε., Γιαννακογεώργος Κ., Γουριωτάκης Εευσ., Γραμματίκας Αθ., Δασκαλόπουλος Δ., Δημερούκης Κ., Εγκολφόπουλος Ι., Ελασσώνος Ι., Κακκάβας Βασ. Καρούσος Σπ., Κλάρας Δ., Κολώνιας Μιλτ., Κωσταλεξιώτης Α., Μακρόπουλος Ι., Μαχαιράς Δ., Μαυρίκας Ν, Ντάλας Ε, Παγουρόπουλος Γ., Παπαδόπουλος Κ., Παπαθανασίου Αλ., Παπαλουκάς Ι., Παπακώστας Θρασ., Παπαστεργίου Γ., Πασάκος Απ., Πλατής Αλ., Πολιτόπουλος Θεόδ., Ρόδιος Δ., Στεργιόπουλος Χρ., Στεφόπουλος Στ., Συνεφάκης Αθ., Τσάλλης Κων.
«Εγχώρια Προϊόντα» (εισαγ. αποικιακά και ελαιόλαδα-εξαγ. εγχ. προϊόντα, κτηνοτροφικά, γεωργικά, και ξυλεία): Αντύπας Ναπ., Αντύπας Σ., Γιαννακογεώργος Γ., Γιαννακογεώργος Ι.,Θανασούρης και Τριανταφύλλου, Κίτσος Π., Κολέτσας Δ., Κρόκος Κ., Μιχαλόπουλος Ι., Παπαβασιλείου και Μήλιος, Παπανάγος Αθ., Πέτσας και Κουτσούκου Υιοί, Ρόδιος Ι. και λοιποί εξαγωγείς παντοπώλαι κλ.
«Εγχώρια Προϊόντα» (μεσίται): Κόρακας Θ. Ι.
«Εξαγωγείς» (αραβόσιτος, βάμβαξ, βούτυρον, ελαίαι, έλαιον, όσπρια, σησάμι, σιτηρά κλπ.): Αλεξανδρής Δ., Αντύπας Ν., Βασιλείου Στυλ., Γιαννακογεώργος Γ., Γιαννακογεώργος Ι., Δασκαλόπουλος Λ., Δημητριάδης Χαρ., Καββάδης Κ., Καρακαντά Αφοί, Κρόκος Κ., Λάζος Ι., Μιχαλόπουλος Ι., Μιχαλόπουλος Κ., Νούτσου Υιοί και Κατσιφός, Ξεπλάτης Θεμ., Παπαδημητρίου Β., Ράπτης Ευθ., Στεργιόπουλος Χρ., Ταγκόπουλος Αθαν., Τζαμάκου Αφοί, Τριανταφύλλου Γ., Υφαντής Δημ.
«Εδώδιμα» (αποικιακά, ζυμαρικά, δημητριακά, εισαγωγείς-παραγωγείς κλ.): Ακρίδας Ι., Αλεξανδρής Δ., Αλεξίου Δ., Αλεξόπουλος Ι., Αλογάς Θ., Αναστασίου Ι., Αναστασίου Π. και Υιοί, Γεωργίου και Φουντούκης, Δασκαλόπουλοι Αφοί, Κάππας Β., Κατσούδας Ηλ., Κόκκοτας Ζ., Κονταξής Απ. και Α)φός Μπαϊζάνος Δ., Μπούτλας Γ., Ξηρός Αλ., Ολύμπιος Η. και Σία, Παπαγεωργίου Δ., Παπαγεωργίου Ε., Παπαδογεώργος Σπ., Πετρόπουλοι Α)φοί, Πολυμερόπουλος Ν., Ποντικόπουλοι Αφοί, Ποντικόπουλος Γ., Στεφόπουλος Γ., Τζαμαλιάγκας Γ., Τσάντσαλος και Κρέτσης, Τσότρας Ευστ., Χατζόπουλος Βασίλ.
«Εμπορορραφεία»: Αβραμοπούλου Ηρ., Αμπλιανίτη και Ταξιάρχου, Αναγνώστου και Ρούσκα, Γεμενή Ι., Γρηγοροπούλου Ηρ., Θεοδωροπούλου Ευαγγ., Κουτσολέλου Αθ., Λιόλιου Δ., Ηλ., Μαργαρίτη Κ., Μητσοπούλου Δ., Μουσάτου Ι., Πανδρούλα Ανδ., Πανδρούλα Κ., Παπακώστα Ε., Ρουποτιά και Κάλλου, Σπανού Ι., Τσέλιου Κ.
«Επιπλοποιεία»: Μπαρμπούτη Ι., Μπαρμπούτη Ν., Σκαφτούρα Ιωάν. Τσουκαλά Ηλ., Χριστοδούλου Γ.,
«Εργολάβοι»: Βλαχογιάννης Κ., Κρανάκης Ι., Νικολάου Ευαγ., Χρηστίδης Δημ.
«Εργοστάσια»: Αλευρόμυλος Αδελφών Τζαμάκου και Τσίκα, Κυλινδρόμυλος Γραμματίκα Ι. και Σα κινητ. δυναμ. ατμός 60 και 80 ίπ. έκαστος, παραγ. ημερ. 40-50 χ. οκ.) Κασβίκη Αθ., Παπαδογεώργου Χ. και Χατζοπούλου Π. – Ανθρακασβεστιον (ασετυλίνης) : Αγγλοϊταλικής Εταιρίας «Γοργός» (εις Γοργοπόταμον υδροκίνητος). Ζυμαρικών : Γιωτοπούλων Αφών, Μεγαλιού Αφών, Πιπέρα Δημ. – Ηλεκτρισμού : «Ανων. Ηλεκτ. Εταιρ. Λαμίας». – (ατμοκίν. 130 ίππ. παραγ. φωτός και κινητηρίου δυνάμεως). Κατεργασίας Καπνού : Αντύπα Λ., Αιγινίτου Π. και Σίας, Βαΐδη Τ., Γαλάνη Αθ., Γεωργαντά Δ. – Σας, Γραψίνη Ι., Δημ. Καπνεργοστάσιον, Καραούζη Ι., Κονταξή Αποστ. Μανιά Αφών, Πέππα Γ., Ριζοπούλου Ρίζου, Στεργιοπούλου Χ., Ταξιαρχοπούλου Γ. –Ξυλουργίας: Σαντά Κ. και Σία (ηλεκτροκ.). Σαπωνοποιΐας : Κοκουλάτη Δ. (μην. παραγ. 2 χ. οκ.). Υφαντουργία : Μαχαίρα Α. Σπυροπούλου Σ.
«Εστιατόρια»: Αγγελοπούλου Η. Ζησίμου και Στριφτού, Κατσαντώνη και Αποστολοπούλου, Μακρή Π. Μαρούγκα Ν., Μπιλάλη Γ. και Ζαγκλάρα Ν., Παπαγεωργίου Κ., Σταυροπούλου Α)φών, Τριανταφύλλου Αδελφών.
«Εφαπλωματοποιΐα»: Δουλαβέρη Κ., Παγουρτζή Γ.
«Ζαχαροπλαστεία»: Κρίτσα, Τασίκα Αφών, Παρμενοπούλου Δ.
«Ζωέμποροι»: Μανιαμούνιας Γ.
«Ζυθοπωλεία»: (Πανελλήνιον) Καλέντσου Χρ. και Οικονόμου Ιω., Παρμενοπούλου Λεων.
«Ζυμαρικά»: Γιωτοπούλων Αφών Μεγαλιού Αφών, Πιπέρα Δ. Μουρκανάτος Β., Μπατσούρας Κ.
«Ιατροί»: Γαρδίκης Κ., Γρεβενίτης Κ. Γρηγορόπουλος Γ., Δαγλαρίδης Επ., Καρράς Δ., Καρυαμπάς Κ., Κατσικάς Γ., Κοντογιάννης Ν., Μακρυναίου Ειρήνη, Μουσάτος Χ., Νέτσος Δ., Παπακώστας Σπ., Πλατής Κ., Στεφόπουλος Αθ., Ταλιαδούρος Δ., Τσουκαλάς Ευστ.
«Καθεκλοποιεία»: Γεμενή Α., Ματζούνη Β., Παπακώστα Β.
«Καλλιεργηταί κτημάτων» (τσιφλικίων): Γεωργαντάς Ιω., Λοιδωρίκης Ι.
«Καπνά» (εξαγωγείς επεξεργασμένων καπνών, εξαγωγείς εις φύλλα): Αλεξογιάννης Δ., Αντύπας Σ. Γ., Αντύπας Ναπ., Βαΐδης Τ., Γαρδίκης Οδ., Γεωργαντάς Δημ., Γιαννούκος Αθ. και Αφός, Γκαραγκούνης Κ., Γκόλτσας Β., Γραψίτης Ι., Καλτσογιάννης Μ., Καθάριος Αχ., Καρυωτάκης Κ., Κατσιφός Ι., Κολέτσας Δημ., Κολοκύθας Ε., Κονταξής Απ. και Αφοί, Κρόκος Κ., Λάγκας Β., Μάνος Ηλ., Μανιάς Ε., Μαυροειδής Κ., Ξεπλάτης Θεμ., Παλαμιώτης Κ., Παπαγιαννίδης Κ., Παπαδογεώργος Ν., Ποντικόπουλος Β., Ριζόπουλος Δ., Ριζόπουλος Ι., Σπυρόπουλος Γ. Σπυρόπουλος Σπ., Στεργιόπουλος Χρ., Συγγούρης Ν., Ταξιαρχόπουλος Τ. Τριανταφυλλόπουλος Ηλ., Τσώνος Ν., Υφαντής Δημ., Χαραλαμπόπουλος Στ.
«Καπνά» (καπνέμποροι): Αγαθοκλής και Σία, Ποντικόπουλος.
«Καπνά» (καπνοβιομήχανοι): Αιγινίτης Π. και Σία, Γαλάνης Αθ., Κονταξής Απ., Μανιά Α)φοί, Πέτσας Γ., Ριζόπουλος Ρίζος.
«Καπνά» (καπνοπωλεία): Γερονικάκη Ευαγ., Μαυροειδή Κ., Ορφανοπούλου Παν.,
«Καπνά» (καπνομεσίται): Ανδρούτσου Δ., Βάρας Ζ., Καρανάσος Β., Κασελάς Απ., Κόρακας Γ., Μανώλης Γ., Παπασταθόπουλος Π., Παπιώτης Γ., Παπούλας Αθ. Φίτσιος Νικόλ.
«Καπνά» (καπνεμπορείον-αποθήκη): Μάνια Λ. και Αφός.
«Καρροποιεία»: Αθανασίου Αθ., Ιωσήφ Νικ., Μπάλα Ν., Τζαμή Ε. Τζαμή Λουκ., Τζαμή Νικ.
«Κορνιζοποιεία»: Σίμου Δ. Σίμου
«Καφφεκοπτεία»: Καμινάρη Ιω. Ταραρά Αθ.
«Καφφεία»: Αδάμ Χ. Γ., Κρανιώτη Απ., Λαγού Αθ., Μαλάμου Βασ., Μιχαλοπούλου και Κανούλη, Μπάμπαλη Α., και Καρπούζα Ν., Οικονόμου Χ. και Καλλέντζου Χ Στούκα Κων.
«Κουρεία»: Καρνασίου Φρειδερ., Κυριαζή Αθ., Καλαμπάκα Χ. (και Μοιροπωλείον), Σαμαρά Γ., Τσακνιά Γ., Φωτοπούλου Ν., Χριστοπούλου Βασ.
«Κρεοπωλεία»: Αθανασίου Αγγ. Αντωνίου Πασχ., Γάκη Γ., Καντά Γ., Καρέτσου Δ., Μαρούγκα Δημ., Μουργκανάτου Β., Μπαρτσιώκα Κ. Μπλούνα Αργ., Τσιφτσή Κ., Χατζοπούλου Δημ.
«Κυλινδρόμυλοι»: Γραμματίκα και Σιας, Κασβίκη Αθ., Παπαδογεώργου Χ. και Χατζοπούλου Π. Τζαμάκου Αδελφ. και Τσίκα.
«Μεταναστεύσεως Πρακτορ.» Παναγιώτου και Κυρίτσης.
«Μοδίσται» (γυν. πίλων): Κρίτσα, Κυριαζή Χριστίν. Παληού Ειρ.
«Μοδίσται» (γυν. φορεμάτων): Βάκη Σαπφώ, Μαρτζώκα Κωνσταν.
«Μονοπώλεια» (αποθήκη): Διαχ. Ν. Καλύβας.
«Ξενοδοχεία»: (Αθήναι) Στούκα Κων., (Ακταίον) Μαλάμου Βασ., (Αχίλλειον) Τριάντη Αφών, (Ευρυτανία) Τσάμη Κ., (Λοκρίς) Κοτσίνη Θεμ., (Μινέρβα) Χατζηβασιλείου Β., (Παρνασσός) Αλεξίου Δ. και Διαμαντοπούλου, (Σπλέντιτ) Θεοδωροπούλου Κ.
«Ξυλουργεία»: Δεμπραλή Δ., Ευαγγελίδη Κ., Κακαβά Κ., Καραμπέλη Θ., Μπαρμπούτη Ν., Παπαδημητρίου Δ., Παπακώστα Β., Τζουβανάκη Ι., Τρίγκα Γ., Τσουκαλά Η., Φιλίππου Κ.
«Ξυλεία» (και υλικά οικοδομών) Αποστολίδης Α., Γεμενής Α., Γεμενής Θ., Δούκας Ν., Δροσόπουλος Γρ., Δροσοπούλου Ι., Θεοδοσίου Η., Καρλής Νικ., Μιχαήλ Σ., Υφαντής Βασ. Παπανικολάου Αφοί (και υλοτόμοι), Χονδρογιάννη Αφοί (και υλοτόμοι).
«Ξυλουργικά» (εργοστάσια): Σοντά Κ. και Σιας.
«Οδοντοϊατροί»: Αποστολίδου Κασάνδρας, Κατσικάς Γεωρ., Περγαμηνός Κ.
«Οινοπαντοπωλεία»: Ακρίδας Ι., Ζαβακόπουλος Γ., Καλτσάς Κ. και Χαντζής Ιω., Κάππας Β., Κυληνιώτης Δ., Κοντσίκη Α)φοί, Λιάσκος και Στρογγυλός, Πετρόπουλοι Αφοί Πριόβολος Σ. και Παπανικολάου Ν. Τριανταφύλλου Αφοί.
«Οινοπαραγωγείς» (αμπελοκτήμονες κλ.): Αργυρόπουλος Κ., Γερονικάκης Ε., Ζαγορήσιος Ν., Κακλειτσιώτης Γ., Καμπάς Ν., Κατσαούνος Α., Κρανιώτης Β., Κυπραίος Χ., Μακρής Π., Μαυραγάνης Σ., Μηνάς Κ., Μουρίκης Ν., Παπής Κ., Πεπέρης Δ., Σανίδας Ν., Ταρατζιώτης Α., Τσαούσης Δ., Τσολάκης Π., Φλέβας Λ.
«Οπλοπωλεία»: Νικολάου Π. Παζάρου Ηλ.
«Οφθαλμίατροι»: Γιαννόπουλος Ε.
«Παντοπωλεία» (και άλλα εμπορεύματα-εξαγωγείς-παραγωγείς): Αλεξίου Δ., Αποστόλου Χ., Γουριωτάκη Α., Δημητρακοπούλου Ε., Δημητρίου Κ., Εμμανουήλ Ι., Λιακοπούλου Β. και τριανταφύλλου Β., Μπαμπαλή Α., Μπρόφα Κ., Παναγιώτου Δ., Παπαγωεργίου Ν., Παπαϊωάννου Δ., Πιλάλη Λ., Πριοβόλου Ε., Ριζοκώστα Κ., Στεφανοπούλου Γ., Τριανταφύλλου Αδελφών, Τσαμάκου Α)φών, Τσαμαλιάγκα Γ., Τσότρα Κ., Παπαδογεώργου Σ., Αναστασίου Ι.
«Πιλοποιεία»: Βογιαντζή Αντ., Παπαϊωάννου Τρύφ.
«Ποδήλατα»: Μαστρογιάννη Χ., Μίχα Ν., Πετροπούλου Α)φών.
«Ποτοποιεία»: Μπούτλα και Παππά, Στεφοπούλου και Πολυμεροπούλου.
«Πτηνοπώλαι»: Μούκας Π., Πετρόπουλος Γ., Σανιδάς Α., Χονδρόπουλος Κων.
«Πρακτορεία Εφημερίδων»: Παπαδέλος Χρ., (Νέου) Μαυροειδής Κων. (Παλαιούν).
«Ραπτομηχαναί» (Σίγγερ): Ζάννος Σ. (Γκρίτσενερ).
«Ραφεία»: Βουλγαράκη Δ., Γρεβενίτη Γ., Ευαγγελίου Ε., Καλκάνη Γ., Κανούτου Ν., Κατσούρα Κ., Κουρέλη Γ., Λωρίδα Π., Μητσοπούλου Δ., Μουσάτου Ι., Πουρνάρα Α., Ριζομάρκου Ν., Σακελλάρη Δ., Σμυρναίου Ι., Στόκα Γ., Τσέλιου Κ., Τσιλοφίτη Ι., Τσόλκα Α., Φέρτη Ν., Φλώρου Ε.
«Σανδαλοποιεία»: Αγραφιώτη Δ. και Κόρακα, Γραμμάτου Κ., Δημητρακοπούλου Ε., Καραναστάση Ε., Παπανάγνου Κ., Ραχούτη Δ., Ραχούτη Κ., Τάταρη Α., Χονδροπούλου Ι.
«Σαπωνοποιεία» (εργοστ.): Τσιπούρα Α)φών.
«Σιδηρικά» (καγκελαρία): Άνδρώνου Γ., Ανδρώνου Ι., Βλαχοδημητρίου Ι., Γιαννούκου Λ. και Αθ.
«Σιδηρουργεία»: Γεμενή Α., Ευθυμίου Δ., Ζαχαρίου Χ., Καρούτα Γ., Κουγιούφα Κ., Κρέων Π., Μαργιώτου Αρ., Νασοπούλου Δ., Πασχάλη Π., Παχνά Π., Πολυχρόνου Γ., Τζιβελέκη Σωτ.
«Συμβολαιογραφεία»: Αταλάντη Α., Δημολιούλια Δ., Κονιαβίτη Ν., Παπακυριστοπουλου Ι., Τσιριμώκου Β., Χαδράκου Ν., Χατζηχρήστου Χ.
«Τοκισταί»: Γραψίτης Ι., Δημητριάδης Δ., Ελασσώνας Χρ., Πέτρου Ελένη, Τράκας Νικ.
«Τραπεζικά Γραφεία»: Κρόκος Κ., Νούτσου Υοί και Κατσιφός,
«Τυροκομεία» (παραγωγείς-εξαγωγείς): Αναστασίου Ι., Νέλλα Κ., Παπαδογεώργου Σπ., Πετροπούλου Σερ.
«Τυπογραφεία»: Γεωργουσοπούλου Στ., Μαυροειδή Κ.
«Υαλικά» (οικιακά σκεύη): Γιαννούκου Α. και Α)φών, Καρακαντά Α)φών, Χρηστίδου Τρ.
«Υποδηματοποιεία»: Γιαννακοπούλου Α., Καλκάνη Α., Καραβάνα Γ., Λαπατζή Α., Λαπατζή Λ., Μπάλα Α., Μπεσκένη Β., Νούσια Α., Παπαθεοδώρου Ι., Πασχαλίδη Ρ., Πέτρου Α., Πιτσανοπούλου Σ., Ραχούτη Κ., Ρεντζοπούλου Α., Σαλάτα Σ., Σουλιώτη Κ., Σκούτη Π., Τερτίπη Α., Χρηστάκη Η., Χρηστάκη Νικ.
«Υφαντουργεία» (εργοστ.): Μαχαιρά Α., Σπυροπούλου Σωτ.
«Υφάσματα» (και λοιπά είδη): Αμπλιανίτης και Καραπατάκης, Αναστασίου Π., Γραμματίκα Υιοί, Γερολυμάτος Π., Γιωτόπουλος Ι. και Ψαλλιδόπουλος Α., Διαμαντή Α)φοί, Ζαχόπουλος Α., Θεοδώρου Α)φοί, Κατσαρέλης Γ., Κόντος και Στουγιάννης, Μαχαιράς Γ., Μιχαλόπουλος και Καρφής, Μπενέκου Α)φοί, Παναγιώτου Α)φοί και Κυρίτσης, Παπαγεωργίου Ε., Παπακωστάκης Μ., Παπακωνσταντίνου Δ. (και είδη πολυτελείας), Παπασιόπουλοι και Σιόπουλοι, Ποντικόπουλος Β., Ποντικόπουλος Γ., Ραμποτάς και Κάλλος, Σιόπουλος Δ., Σπυρόπουλος Γ., Χαντζόπουλος Π., Χονδρόπουλος Νικ.
«Φανοποιεία»: Αποστόλου Αντ., Γκανάτσου Δ., Κουτσοπούλου Δ., Ντρίβα Γ.
«Φαρμακεία»: Αναστασίου Στ., Βαλατσού Ν., Δασκαλοπούλου Ν., Ζαγκογιάννη Φ., Καϋλάνη Δ., Λειβαδίτου Θ., Μαχαιρά Ι., Πιπελίγκα Γ., Τομαρά Παν.
«Φωτογραφεία»: Αποστολίδου Α., Σαραφιανού Γ.,
«Χαλκουργεία»: Χρηστοπούλου Χ.,
«Χαρτοπωλεία»: Ποντικοπούλων Α)φών, Σιουγιάννη Κων.
«Χρωματοπωλεία» (και άλλα είδη): Ανδριανού Υιών, Γεμενή Θ., Δούκα Ν,
«Χρυσοχοεία»: Κροντηρά Π., Μπιτσόλα Α., Τσιροπούλου Κ.
«Ψιλικά»: Γεωργαλή Β., Γιαννούκου Α. και Α)φών, Διαμαντή Ν. Α)φών, Παληού Α., Ποντικοπούλου Α)φών, Τζανετίδη Γ., Χαρίλα Ε., Χονδροπούλου Ν,
«Ωρολογοπωλεία» (διορθωταί):Δημοπούλου Α., Κοψίδα Σ., Λαζάρου Π., Σταφίδα Π. και Λόφου Κ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΒΟΡΟΣ. «Παντοπωλεία»: Κοκόνη Αθ., Ποντίκη Γεωρ.
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ. «Καπνοπωλεία»: Βακράκου Αριστ.
ΑΓΛΑΒΙΣΤΑ. «Παντοπωλεία»: Καλμανή Θεόδ.
ΑΛΠΟΧΩΡΙ. «Παντοπωλεία»: Βαρνάβα Δ., Γιαννακοπούλου Ιω., Ζανάλατου Γεώρ.
ΑΜΦΙΣΣΑ. (Πρόεδρ. Κοινότ. Ν. Δεστερλής, Ιερείς: Ν. Αναγνωστόπουλος, Γ. Βακάλης, Φώτ. Ψιλογιάννης κλπ.)
«Αγιογράφος» (επαγγελματικός) Στεφόπουλος Ανδρ.
«Άλευρα»: Γιδογιάννου Ηλ., Καλλικατζάρου Π., Τσιμπούρη Γ.
«Αντιπροσωπείαι»: Ετ. Οίνων-Οινοπνευμάτων Φασουλής Κ. Ασφ. «Καλή Πίστις» Ζησιμόπουλος Α.Α. Στάνταρ Οϊλ Κόμπ. της Ν. Υόρκης Γιδόγιαννος Ι.
«Αποικιακά»: Αβραμίδου Ε. Α)φών, Ασημακοπούλου και Παλούκη, Βακράτσου και Καπράλου, Βασιλοπούλου Ι., Γαζή Γ., Θεοχαροπούλου Ε. Α)φών, Ζωτογιάννη Γ., Καλπούζου Π., Καπράλου Λ., Καραδήμα Ε., Παπαϊωάννου Α)φών, Σεργουνιώτη Σ., Σταμίδου Αθ., Στιβακτά Νικ., Ταλαμάγκα Α. Α)φών, Τραχανά Σπ.
«Βιβλιοπωλεία»: Παπαδοπούλου Ι., Παπαδοπούλου και Γιδόγιαννη.
«Βυρσοδεψεία»: Ασημακοπούλου Ν., Ασημάκη και Σελέλη, Βαϊάννου Γ. Α)φοί, Βαϊάννου Ι. Α)φοί, Βαΐου Δ. Α)φοί, Γάτου Κ.Ε., Γάτου Ν.Α., Γάτου Γ., Γάτου Ι., Γκιμούση Ε.Ν., Γκιμούση Ευστ, Γκιμούση Ασημ., Γκιμούση Ζ., Κατσικούλη Δ., Θεοδώρου και Αδελφού, Κουτρουλίκου Ευστ., Κουτρουλίκου Ευστ. Αδελ., Λιανοπούλου Ι., Μερινοπούλου Ευθ., Μόρτου Κ., Τριάντη Ε., Ψιλογιάννη Α., Ψιλογιάννη Σ., Ψιλογιάννη Χ..
«Δέρματα» (κατεργασμ.-ακατ.): Γιαννούτσου, Γάτου Αδελ., Γάτος Κ., Γάτος Κ.Ε., Καλλία Γ. Αδελ.
«Δικηγόροι»: Ασημακόπουλος Κ., Γάτος Γ.Ε., Γάτος Β.Κ., Γιδόπουλος Α., Δεστερλής Ν., Κρεμμεζής Σπ., Μαργέλος Π., Πετρόπουλος Θ.
«Εισαγωγείς»: Αβραμάκου Ε. Α)φοί, Ασημακόπουλος και Παλούκης, Βασιλόπουλος Ιω., Καραδήμος Ε., Ταλαμάγκα Α. Α)φοί.
«Ελαιοτριβεία»: Αβραμάκου και Σία, Γάτου Κ. Α)φών, Δεπόζου Α)φών και Σία, Ζαφειροπούλου Ζαφ., Μιχαλογιαννοπούλου και Σα.
«Εμπορομεσίται»: Κακανάς Ε., Χρυσικός Αθ.
«Εξαγωγείς»: Γάτος Ν., Γκέγιος και Μπατσής, Κουλουβάτος Κ., Μοσχαχλαϊδή Θεόδ. Α)φοί, Μοσχαχλαϊδή Ι., Μοσχαχλαϊδής Χρ., Παπαλεξανδρής Επ., Πετσόπουλος Ιω., Τριανταφύλλου Στ.
«Εργολάβοι» (δημ. έργων): Μαστρογιαννόπουλος Ιω., Ξηρός Π., Στράγκας Δ., Τσαβαλής Π.
«Εστιατόρια»: Αλεξανδρή Β., Αλεξανδρή Στ., Αραποπούλου Αδελφών, Καπράλλου Αγγ.
«Ζαχαροπλαστεία»: Αναστασιάδη, Παπανικολάου Ι., Παπανικολάου Κωνστ., Χαρίτου Π.
«Ζωέμποροι»: Αγγελάκης, Καπράλος Ε., Καπράλος Δ.,Τσαβαλής Κωνστ.
«Ιατροί»: Καλλικούδας Χρ., Κουτρουμπούσης Δημ., Λύτρας Θ., Μπραούζος Ευστ., Παπαδόπουλος Δ., Ρεκάτης Ν., Σεργουνιώτης Δημ., Φιλιππόπουλος Ηρ.
«Κιγκαλερία»: Γιδογιάννος Π., Παπαδόπουλος Σ., Ταράτσας Δ.
«Κουρεία-Μυροπωλεία»: Καραμάνου Ν., Κανέλλη Μιλτ., Καράμπελα Ε., Κουκιάδου Α., Κοτρότσου Ν., Λιακώνη Ε., Μανανά Κ., Πατρινοπούλου Γ., Ρουπακιά Ι.
«Μονοπώλια-Αποθήκαι» διαχειρ. Τρίγκας Β.
«Ξενοδοχεία»: (Παρνασσός) Πετάνη Ν. (Των Ξένων) Καναπίτσα Ε.
«Ξυλεία»: Τσακαλάκης Β., Τσαρούχας Ανδρ.
«Σαπωνοποιεία»: Αβραμίκου Ε. Α)φών, Νευροπολίτου Χαρ.
«Σχοινοποιεία»: Αλωνάρη Κ., Ζουμά Α)φών, Κορδώνη Δ. και Ν., Κεφαλά Β., Ξηρού Δ., Σπανού Α., Χατζούλα Γ.
«Τοκισταί»: Ασημακόπουλος Κ., Ασημακόπουλος Μ. (κληρονόμ.), Γάτος Γ., Τσακαλάκης Β.
«Τυπογραφεία»: Γιδογιάννου Α., Μελισσάρη και Παπαϊωάννου.
«Υποδηματοποιεία» (και άλλα είδη): Βλάχου Κ., Γερολυμάτη Α., Δεδούση και Καραμήτρου, Δημητρίου Λ. και Κολοβιτιανού Ε., Καλικατζάρου Ηλ., Παπαγιαννοπούλου Μ. Υιοί και Φασούλη Κ., Παπαδοπούλου Δ., Παπασπύρου και Κανάτα, Πολυμέρη Γ., Πολυμέρη Κ., Ταράτσα Δ., Τσαλαντζή Π., Φαροπούλου Ι. Α)φών.
«Φαρμακεία»: Γιδογιάννου Ι., Ζαφειρίου Ν. Ευθ., Ζαχαρία Ηλ., Κρεββαρτόγιαννου Ι.
«Χρυσοχοεία»: Κωνσταντινίδη Γ.
ΑΡΤΟΤΙΝΑ. «Έμποροι»: Λαβίδα Βασιλική, Λαβίδας Αλέξιος.
«Παντοπωλεία»: Μαμαλούκα Α., Μαμαλούκα Γ., Μασσούρα Κ., Κουρώνη Κ., Κουρώνη Ι., Κούπα Ν., Κοντογιάννη Α., Κατραγγέλου Ι., Παΐδα Κ., Τσέλιου Δ., Τσούμα Ν.
ΑΤΑΛΑΝΤΗ. (Προάστειον Επάνω Μαχαλάς, κ.100, λεπτά 10΄)
«Αποικιακά-Δημητριακά»: Αναγνώστου Δ., Έξαρχος Α., Κόκκινος Δ.
«Ατμόμυλος»: Κώτσου Κ., Σακελλίου Σπ.
«Αρτοποιεία»: Αντωνοπούλου Δ.
«Δικηγόροι»: Ζήσης Γ., Θεοφίλης Γ., Κακανάς Μ., Πυργόπουλος Δ.
«Δικολάβοι»: Ανδρεόπουλος Κ.
«Ελαιοτριβεία»: Διαμαντάκου Ι., Καρδάρα Η., Κωνσταντίνου Σπ., Μακρή Γ., Τσιριγώτη Κ.
«Εξαγωγείς» (έλαιον, ελαίαι, καπνός, καρποί κλπ.): Αναγνώστου Δ., Βελλόπουλος Α., Γιαννόπουλος Δ., Ζαμπέρος Γ., Ιωάννου Α)φοί, Κολαμβρέζος Σ., Κόντου Α)φοί, Κωνσταντίνου Χ., Μαμαλέτας Β., Τσαπάλης Α.
«Εταιρείαι»: Οίνων και Οινοπνευμάτων, αντιπρ. Κόκκινος Β.
«Εργολάβοι» (δημοσίων έργων) Παπαγεωργίου Π.
«Εστιατόρια»: Ριζοπούλου Ιω.
«Ιατροί»: Βελλόπουλος Ε., Βελλόπουλος Α., Θωμαΐδης Ι., Κόκκινος Χ., Μανωλίδης Αλ.
«Ιχθυοτροφείον» (ενοικιαστής): Τρικαλιώτης Κων.
«Κουρεία»: Κατσικώνα Γ. και Ι, Λιόλιου Ν., Τσιώτα Κ.
«Μεταπράται»: Αγορόπουλος Α., Ριζόπουλος Γ.
«Ξενοδοχεία» (Η Ευρώπη) Καφάση Ανδρ.
«Παντοπωλεία»: Βελλοπούλου Ι., Ιωάννου Β., Κοκκίνου Θ., Κονίου Κ., Κωνσταντίνου Χ., Μακρή Γ., Πουρναροπούλου Δ., Σκαμερδοπούλου Γ., Τσάπαλη Θ.
«Πρακτορεία Εφημερίδων»: Εταιρ. Ελλ. Τύπου και Παλ.: πράκτωρ Κόκκινος Β.
«Συμβολαιογραφεία»: Νταβία Ν., Πυργοπούλου Δημ.
«Υποδηματοποιεία»: Ζαΐμη Ι., Κοντού Δ., Στεργιαννάκου Β.
«Υδρόμυλοι» (ιδιοκτήται): Αγορόπουλος Α., Καρδάρας Π., Παπαναργύρου Δ., Σταύρου Αγγελική, Τριανταφύλλου Κ., Φιλίππου Ζ.
«Υφάσματα» (και άλλα είδη): Αγουρόπουλος Α., Βλαχάβας Γ., Έξαρχος Α., Κοκκίνου Α)φοί, Μαμαλέτος Β., Πουρναροπούλου Α)φοί, Σκαμπαρδόπουλος Γ.
«Φανοποιεία»: Αναστασίου Δ.
«Φαρμακεία»: Βίλλου Θ., Κανασώτη Χρ.
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ. «Αλευρόμυλοι-Άλευρα»: Μυλωνάς Μ., Πασχάλης Ι.
«Αποικιακά» (έμποροι): Μπενίκος Α., Τσιγκόπουλος Ξεν.
«Αρτοποιεία»: Ζαφείρης Δημ., Μπρούζης Δημ.
«Δικολάβοι»: Δασκαλάκης Ν., Τσιμπίδας Κ.
«Εγχώρια Προϊόντα» (εισαγ.-εξαγωγείς): Αργυρόπουλος Κων., Λαμπαδιάρης Ε., Λιάσκας Ανδρ., Σακκάς Κων., Τσώνος Αθ.
«Εμπορορραφεία»: Πλατής Γ., Σακελλάρης Ιω.
«Εστιατόρια»: Κατσαρός Αν., Κουτσανδής Στ., Σοφιανός Δημ.
«Ιατροί»: Ζαχαρίου Ν., Μηνογιάννης Σ., Στεργιόπουλος Ι.
«Καπνοπαραγωγείς» (εξαγ. εις Αίγυπτον): Δασκαλάκης Ν., Κυρίτσης Ι., Κρητικός Η., Ροζάκης Κ.
«Καφεία»: Χαντζή Αρ.
«Κεραμοποιεία»: Λέκκα Μ., Πασχάλη Ι.
«Κρεαπωλεία»: Παπαγρηγορίου Αλ., Ψυχογιού Κων.
«Ξυλεία» (έμποροι): Κοτρώτσος Χρ., Κωνσταντόπουλος Ε.
«Οινομαγειρεία»: Κρητικού Ν., Σαρηγιάννη Γ.
«Παντοπωλεία» (και άλλα προϊόντα): Κατσαβή Σ., Σοφιανού Γ., Τσικούρα Π.
«Υποδηματοποιεία»: Παναγιωτοπούλου Ι.
«Υφάσματα» (έμποροι): Δασκαλάκης Ν., Μπενίκος Αλ., Ριζάκης Σ., Σκαριώτης Ε., Τσιγκόπουλος Ξ.
«Φαρμακεία»: Παπαευθυμίου Α., Ρέντζου Ηρ.
«Ψιλικά» (έμποροι): Δαλαρής Δ., Νέλλας Δ., Παπανικολάου Δ., Σφύρης Απ., Τσαγγάρης Παν.
ΒΕΛΕΝΙΚΟΣ. «Παντοπωλεία»: Παπαϊωάννου Π.
ΒΕΛΙΤΣΑ. «Αποικιακά»: Γεροσταθόπουλος Ν., Γρίβας Ι., Κοπνάς Γ., Μπατσακόπουλος Α.
«Δικηγόροι»: Δημητρίου Α., Οικονομόπουλος Δημ.
«Δικολάβοι»: Οικονομόπουλος Δ.
«Εκκοκιστήρια» (μηχαν.): Μπακάλης Θ., Πρωτοπαππά Αφοί.
«Εξαγωγείς» (καπνού, βουτύρου, τυρού κλ.): Αγγελής Π., Γεροσταθόπουλος Ι., Γρίβας Ι. Παπαθανασίου Αθ. κλ.
«Ιατροί»: Μπακάλης Θ.
«Παντοπωλεία» (κλ. είδη): Βασιλικού Ι., Μήχου Ν.
«Υφάσματα» (κλ. είδη): Λούσκας Λ., Ρίζος Ι.,
«Υδρόμυλοι» (ιδιοκτ.): Καλαντζή Χ., Σιμιτζή Στεργ.
ΒΙΤΡΙΝΙΤΣΑ «Έμποροι»: Δασκαλόπουλος Ν., Δραγιώτης Ιω.
«Ελαιοτριβεία» (ιδιοκτήται): Δρόσος Επ., Ζαγγανάς Ανδρ.
«Παντοπωλεία»: Ζαγκανά Αν., Κοντομάχου Γ., Κοντολάτου Θ., Πολίτη Π., Σταυροπούλου Στ., Σταυροπούλου Βασ.
ΒΛΑΧΟΚΑΤΟΥΝΟΝ. «Παντοπωλεία»: Ζάγκα Αλ., Ζάγκα Απ., Μπίτσιου Δ., Τριανταφύλλου Φ., Τσόλκα Ανδρ.
ΒΟΣΤΙΝΙΤΣΑ. «Παντοπωλεία» Ασφή Ι.Ι., Παπανδρέου Σπ., Ράπτη Δ., Στυλιανού Δ., Φιλίππου Ι..
«Υδρόμυλος» (ιδιοκτήται): Αποστολόπουλος Α., Λασπούλιας Χ., Παπαγεωργίου Χ.
ΒΥΔΑΒΗ. «Παντοπωλεία»: Κοντού Α., Λέκου Α., Σλάντζου Αθ., Φλώρου Αθ.
ΒΡΑΪΛΑ. «Παντοπωλεία»: Καμπουτσή Ιω.
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ. «Αλευρόμυλοι» (εργοστ. ηλεκτρ.) Μακρή Α)φών.
«Αρτοποιεία»: Γιαννίτση Θ., Διάζου Η., Ζαφειροπούλου Σ., Κανελλοπούλου Θ.
«Ατμοπλοϊκαί Εταιρείαι» (πράκτορες): Αρβανίτης Ι., Ζήσιμος Π., Τσίπουρας Γ.
«Βιβλιοπωλεία»: Ζαγοράς Κ., Κατσιμπούρη Ν.
«Δικηγόροι»: Ζαγοράς Ι., Τσίπουρας Γ.
«Εγχώρια Προϊόντα» (εισαγ.-εξαγ.): Αρβανίτης Σ., Βλασσόπουλος Ε., Τσίγκαλης Κ.
«Εξαγωγείς» (κάρυα, οίνος, γενήμματα κλπ.): Αρβανίτης Ν., Μπεσέρης Ιω., Παπαλάζος Δ., Πλατώνης Α.
«Εστιατόρια»: Αγγουρή Ε., Βαδόνη Ν., Μανουδάκη Ν.
«Εταιρία Οίνων και Οινοπνευμάτων»: Αντιπρόσ. Ζαγοράς Κ.
«Ηλεκτροφωτισμού Εργοστ.» (ιδιοκτ.) Μακρή Α)φών.
«Ιατροί»: Βαρώνος Δ., Βλάμης Ευθ., Γουργουρής Ν., Μαρλάς Ι.
«Κουρεία»: Καρδούλη Η., Παππά Δ.
«Ξυλεία» (εισαγωγείς): Αρβανίτης Σ., Τσίπουρας Ευθ.
«Ξενοδοχεία»: «Αμερική) Βασιλείου Ζαχ.
«Παντοπωλεία» (κλπ. είδη): Αρβανίτη Ι., Αρβανίτη Δ., Γαμβρολάτου Π., Γιαννίτση Θ., Γκαβίρα Α., Γούναρη Θ., Γουργουρή Δ., Γρηγορίου Δ., Γρίβα Η. και Α.Α., Διάγου Η., Ζαχαροπούλου Η., Ηλιοπούλου Δ., Κακαμάρη Κ., Κανελλοπούλου Θ., Κασιδάκη Α., Κατσακούλη Η., Κατσακούλη Ε., Κοκόρη Ι., Κουμεταρούλη Η., Κουτρούκη Γ. και Ν., Λατσούδη Ε., Μάλλου Α., Μανουδάκη Ν., Μπασκού Α. και Α.
«Πρακτορείον Εφημερίδων»: (Παλαιού) Ζαχαράς Κ., (Εταιρ. Ελλ. Τύπου) Κατσιμπούρης Ν.
«Σανδαλοποιεία»: Κατσούλη Σ., Μαρκέτη Ι., Μπογιαντζοπούλου Α.
«Υποδηματοποιεία»: Θεοφανοπούλου Θ., Κανέλλου Γ., Μαργιολάμπα Ι., Χρυσικοπούλου Ι.
«Υφάσματα» (κλπ. εμπορεύματα): Μιχόπουλος Δ., Μιχόπουλος Ε., Χριστοδούλου Ν.
«Φανοποιεία»: Τουρνατζή Ευστ.
«Φαρμακεία»: Αρβανίτη Σ., Λεβαντή Α.
«Ωρολογοδιορθωταί»: Ανδρεόπουλος Γ.
ΓΑΡΔΙΚΙ. (Κ.Δ. Κρεμαστής Λαρίσσης-Φθιώτιδος Ν. Φθιωτιδοφωκίδος.)
«Άλευρα-Αλευρόμυλοι»: Αργυρίου Ι., Βαρβάτου Ι., Δήμου Σ., Σουλιωτοπούλου Γ., Σταματοπούλου Α., Χριστοπούλου Α. και Σία.
«Αποικιακά-Δημητριακά»: Ζάχου Α., Μαμούχα Α.
«Δικολάβοι»: Καραδήμος Κ., Τσαμαντής Ι., Χριστόπουλος Κ.
«Εξαγωγείς» (δημητριακά, έλαια κλπ.): Μαγκούφας Ε., Σουλιωτόπουλος Δ., Τριανταφύλλου Γ.
«Ιατροί»: Ζάχος Γ., Κιτσικόπουλος Α., Μανταφούνης Π.
«Κεραμοποιεία»: Ρηγαδοπούλου Ι.
«Κουρεία»: Μπατσικανίδου Ι.
«Μεταλλεία» (λιγνίτου): (Μύλος Γαρδικίου) Ζητουνιάτης Ν., (Καταρράκτης) πρ. Τσουκαλά Π.
«Ξυλεία» (εισαγωγείς): Καρκατσόπουλος Β., Μουλάς Γ.
«Οινομαγειρεία»: Κιτσικοπούλου Ι., Μαμούχου Ε., Τσιριγγούλη Κ.
«Παντοπωλεία»: (κλπ. προϊόντα) Βλάχου Δ., Ζάχου Α., Κιτσικοπούλου Ι., Νίκου Η., Παρνασσού Π., Τριανταφύλλου Δ., Τριανταφύλλου Ι., Τσιριγγούλη Κ., Χριστοπούλου Δ.
«Σχοινοποιεία»: Χριστοδούλου Α.
«Τυροκομεία»: Δροσοπούλου Δ.,
«Υφάσματα (και άλλα είδη): Κιτσικόπουλος και Παργάσσος, Χριστόπουλος Δ.
«Φαρμακεία»: Βαλατσού Ν.
ΓΑΡΔΙΚΙ. (Κ.Δ. Ομιλαίων-Φθιώτιδος Ν. Φθ. Φωκίδος)
«Άλευρα» (κλπ. είδη): Καλόγηρος Α., Κοντοδήμος Δ., Μυλωνάς Ιω.
«Αλευρόμυλοι»: Μπαρμιάντζης Ε
«Αποικιακά» (έμποροι): Αντωνόπουλος Γ.
«Ζωέμποροι»: Αντωνόπουλος Α.
«Ιατροί»: Τριανταφυλλίδης Π. Φ.
«Κεραμοποιεία»: Ζαχαροπούλου Κ
«Κιγκαλερία» (κλπ. είδη): Μαλούκος Β., Ραχούτης Κ.
«Παντοπωλεία» Οικονόμου Αν., Παπαστάμου Ν., Ραχούτη Κ., Τσιφτζή Θεμ.
«Υποδηματοποιεία»: Μακρή Χ.
«Υφάσματα» (κλπ. εμπορεύματα): Αντωνόπουλος Γ., Οικονόμου Λ., Παπαστάμος Γ.
«Ψιλικά» (κλπ. είδη): Μαγγουλάς Γ., Πανάγνος Ε.
ΓΚΟΥΜΑΙΑ. «Παντοπωλεία»: Νικολέτου Ανδρ., Νικολέτου Βας.
ΓΡΑΝΙΤΣΑ. «Παντοπωλεία» (κλπ. είδη): Γαρδίκη Δημ., Γαρδίκη Νικ., Γκομόγια Β., Δασκαλοπούλου Ε., Κούπη Α., Ράπτη Ι., Σιαμαντά Γ. (1 ώρ. μακράν).
ΔΑΔΙΟΝ. «Αντιπροσωπείαι Τραπεζών»: (Αθηνών) Οικονόμου Δ., (Ελλην. Εταιρ. Χημ. Προϊόντων και Λιπασμάτων) Σαγιάς Ι., (Εμπορικής και Λαϊκής Τραπέζης και Ασφ. Ετ. Ένωσις) Ασκητής Ι.
«Αλευρόμυλοι»: Πανουργιά Σία.
«Βιομήχανοι»: Γκραβαρίτης Ν., Γεωρ., Μπακάλης Ι., Λουκ., Παπακωνσταντίνου Β., Σαγιάς Α.Λ., Στιβακτής Α. Δημ.
«Βάμβαξ» (εκκοκιστήρια): Πανουργιάς Π. (με ηλεκτρ. εγκατ.),
«Βυρσοδεψεία»: Σεφερλή Γ. Λ.
«Δέρματα»: Διάτρας Λ., Κότσιφας Α., Οικονόμου Γ.Δ., Σκανδαράς Δ.
«Δημητριακά» (άλευρα, δημητρ. καρποί κλπ.): Καθούλης Γ και Σα, Κογιάτσος Σπ.
«Δικηγόροι»: Κυριαζής Κ., Μέρμηγκας Δημ.
«Δικολάβοι»: Καραμερτζάνης Ι., Κόταρης Λ., Οικονόμου Δ.
«Εξαγωγείς»: Ασκητής Γ., Καραμπέτσος Δ., Κατσαβός Δ., Κομνάκος Ι., Μπακάλης Λ., Πανουργιάς Π., Πεντεδέκας Κ., Ριζαμάρκος, Σταυραετός Ε., Στρογγύλης Δ., Χρυσικός Δ.
«Εστιατόρια»: Μονιτζορογιώργη Λ., Σεφερλή Χ.
«Ζωέμποροι»: Κολοφούσης Κ., Μαργέλας Γ., Πανουργιάς Σ.
«Ιατροί»: Αγραφιώτης Δ., Βήτας Π., Μπάρλας Ι., Ξηρομερίτης Ι., Παπακώστας Ευθ., Παπαλουκάς Αχιλ.
«Καρροποιεία»: Θεοδωρίδη Σπ.
«Καφφεία» Βήττα Γ., Βουρλούμη Ε., Παπαναστασίου Α., Παπακωνσταντίνου Α., Σαμαρά Γ. και Σία, Σκαλίγκου Γ.
«Κουρεία»: Περένη Χ., Σεφερλή Χ.
«Μοδίσται» Σαγιά Ασπασία.
«Ξενοδοχεία»: (Η Λοκρίς) Παπακωνσταντίνου Γ., (Ο Παρνασσός) Παπακωνσταντίνου Δημ.
«Ξυλεία» (έμποροι) Φλώρος Γ. Θεοδωρίδης Σ.
«Οινοπνευματαποιεία»: Κρίνου και Καραμουσαντά.
«Παντοπωλεία» (αποικιακά, εδώδιμα κλ.): Αθανασίου Κ., Ασημάκη Ευστ., Καλκάνη Δ., Κομνάκου Ιω., Ξηρομερίτη Ν., Λουκά, Οικονόμου Εεραφ., οικονόμου Τ., Παπακωνσταντίνου Μ., Παπακωνσταντίνου Παν., Σταυραετού Γ., Τσούτσου Γ. Σεραφ.
«Πρακτορεία Εφημερίδων»: Οικονόμου Δ.
«Ραφεία»: Δάρα Γ., Καφετζοπούλου Δ., Καφετζοπούλου Σ., Οικονόμου Δ., Σστρογγύλη Γ., Τσιτσιπή Λ.
«Συμβολαιογραφεία»: Κοκκινοπούλου Κ., Παπαλούκα Ι.
«Υποδηματοποιεία»: Λιακαντώνη Λ., Λόη Σερ.
«Υφάσματα» (ψιλικά κλπ.): Κοντού Ε. και Αφοί, Κομνάκος Ι., Νικαλέξης Γ. και Αδελφ., Μπάρλας Δ., Νικολάου Χ., Ξηρομερίτης Α., και Υιός, Οικονόμου Ν. και Αδελφ. Σκανδαράς Α. και Αδελφ., Σαγιάς Ι., Σπαθαράς Ι.
«Φαρμακεία»: Θεοφανοπούλου Κ., Ξηρομερίτη Κ.
«Χρυσοχοεία»: Κοντού Γ., Κοντού Λεων.
ΔΕΛΦΟΙ. (Τηλέφ. Μετάβ. δρχ. 25 δι’ αμάξης. Παραγ. ελαίαι 1 εκ. οκ. Υδρόμυλ.-Αλευρόμυλοι 7).
«Αρτοποιεία»: Κουρελή Α., Μπακούρα Νικ.
«Ελαιοτριβεία»: Μπαρώτος Ε.
«Εργοστ. Ελειουργ. Μηχανών): Καλόγιαννου Γ.
«Έμποροι» (κτηματίαι, παραγωγείς, εξαγωγείς κλ.): Καλογιάννης Ε., Καπέλλας Γ., Κολομβότσος Κ.
«Εστιατόρια»: Αρμάου Α., Τσακάλου Αθαν.
«Κουρεία»: Γκίκα Ν., Δούκα Γ.
«Ξενοδοχεία»: (Πύθιος Απόλλων) Αρμάου Α.
«Οινοπαραγωγοί» Κοντοδήμου Π.
«Παντοπωλεία» (και λοιπά προϊόντα): Διαμαντοπούλου Δ., Κουρούμαλου Ν., Παναγιωτοπούλου Ι.
«Σανδαλοποιεία»: Σούφρα Γ.
«Υφάσματα» (κλ. είδη): Κουρουμάλλης Ν. και Σια, Κουτσαμπάς Π., Κουρελής Σπ.
«Φαρμακεία»: Γεωργίου Ι.
ΔΕΣΦΙΝΑ. «Αρτοποιεία»: Αγγελίτου Χ.
«Εξαγωγείς»: (ελαίου, δημητριακών κλ.): Κοντόπουλος Α., Μαργαρίτης Ευστ.
«Ζωέμποροι»: Αργυρίου Δημ., Μαυρίκης Σ.
«Ιατροί»: Ιερεμίας Γ., Παπαγεωργίου Γερ., Παπαγεωργίου Αν.
«Κουρεία»: Αντωνίου Γ., Μαργαρίτη Γ.
«Ξυλουργεία»: Κόλλια Γ.
«Παντοπωλεία» (κλ. είδη): Παπαγεωργοπούλου Γ., Χήρου Δημ.
«Σανδαλοποιεία»: Αγγελάτου Κ., Αλεξίου Π., Ευθυμίου Κ.
«Υφάσματα» (κλ. εμπορεύματα) Καμπουφλής Γ., Παπαγεωργόπουλος Π., Πέρρος Κων.
«Φαρμακεία»: Κουκουλοπούλου Α.
ΔΟΜΟΚΟΣ. (Ναοί 8. Αγ. Αιμιλιανού, Δασονομείον, Αγορά κατά Σάββατον, Γεωργ, Συνετ. «Βελεσσιωτών» Δαουκλή, Λεύκας, Ομβριανής, Τσιφλικάκι, Τσουφλάρ).
«Άλευρα»: Κυρίτσης Δ., Μπόνιας Νάκος, Ροντήρης Ζήσης.
«Αλευρόμυλοι»: Σταμούλη Αρισ. και Δήμου.
«Ανθρακέμποροι»: Ακρίβος Π., Βλάχου Φωτ.
«Αντιπρόσωποι Τραπεζών»: Καρατζάς Ευστ. (Αμέρικαν Εξπρές, Εμπορικής, Εμπορίου, Λαϊκής, Πανελληνίου).
«Αντιπρ. Ετ. Οίνων και Οινοπ.» Κοκκινόπουλος Δ.
«Αποικιακά» (παντοπωλεία ικλ.-εισαγ.-εξαγ.): Αβαριτσιώτη Κων. Γαλλή Δημοσθ. και Γεωρ., Γαλή Φωτ., Καρατζά Ευστ., Κασιδοπούλου Κ., Μάμμου Δ., Μιχαήλ Απ. κια Σιας, Μωραϊτοπούλου Αδελφ., Σακελλαρίου Ζ., Χατζή Αφών.
«Δικηγόροι»: Γώγος Μ., Μάμος Γ.
«Δικολάβοι»: Γεωργουσόπουλος Κ., Γεωργουσόπουλος Ν., Δημητρόπουλος Γ., Καρατζάβελος Σ., Κοντινόπουλος Αθαν.
«Εγχώρια Προϊόντα» (εισαγ.): Κυρίτσης Δ., Στεργιόπουλος Σ. Π.
«Επιπλοποιεία»: Μασιάλας Ανδ.
«Εστιατόρια» Καρανασίου Ηρ., Μπάγια Θ., Σάββα Χριστ.
«Ζωέμποροι»: Κυτσογεώργος Α. Μανιαμούνιας Ιω.
«Ιατροί»: Γκανάς Γ., Γρηγορίου Θ., Γρηγορίου Αριστ., Μανωλόπουλος Δ., Μαραγκογιάννης Ζ.
«Καπνέμποροι» (εξαγ. – παραγ.): Γαλλής Δημοσθ. και Σια, Μάμμος Δημ., Στεργιόπουλος Σ. Πούλιος.
«Καπνομεσίται»: Καλλιμπάκας Ι., Παπαχαντζής Κ., Σουλόπουλος Δ. Στεργιόπουλος Πούλ.
«Καφφεία»: Αραπάκου Γ., Μαϊμάνη Δ. και Πιστή Χ., Μαζέρα Ι.
«Κεραμοποιεία»: Δημουλά Γεωρ. Στεργιοπούλου Σ.
«Κουρεία»: Καραπετσάνη Α. Σιαφάκα Χρ.
«Μονοπώλια» (αποθ.): διαχ. Σαλατινιώτης Αχ.
«Ξενοδοχεία»: Καραπετσάνη Α.
«Ξυλέμποροι»: Κασιδόπουλος Κ.Παπάζογλου Ν., Παπαποστόλου Κ.
«Ξυλουργεία»: Αποστόλου Σ. Κασίδη Κ., Χαρατσή Π.
«Οινοπνευματοποιεία’: Σταμούλη Αριστ., Τράντα Αποστ.
«Όπλα» (διορθωταί-πωληταί): Φράγκου Κ. Αδελφών.
«Πρακτορεία Εφημερίδων»: Γουλής Φωτ. (Παλαιού), Κοντινόπουλος Μιλτ. (Νέου).
«Ραφεία»: Αραπάκου Γεωρ. Γαλάνη Χρήστ.
«Σαγματοποιεία’’: Μακρογιάννη Δ., Ηλία Παναγ.
«Σανδαλοποιεία»: Καλημέρη Θ Κουτσίχου Δ.
«Συμβολαιογραφεία» Γώγου Β.
«Τράπεζαι»: Αντ. Λαϊκής Τραπέζης Καρατζάς Σωτ.
«Υποδηματοποιεία»: Μπάγια Α., Μπαρμπούτη Α.
«Υφάσματα» κλ. εμπορεύματα): Αβαριτσιώτης Κ., Γαλλής Λ.,Καρατζάς Λ., Μάμμος Δ., Μωραϊτόπουλος Ε.
«Φανοποιεία»: Μπέκα Ι. Γκούρα Κ.
«Φαρμακεία»: Καρατζά Κ., Σαλατινιώτη Δημ.
«Χαλβάδες κλ.»: Αβαριτσιώτης Α., Βασιλάκος Κ.
ΔΡΑΧΜΑΝΙ-ΕΛΑΤΕΙΑ. «Αποικιακά, Εδώδιμα κλ.»: Δημητρακόπουλος Λουκ., Ηλιόπουλος Αν., Κατσαρμάς Κ., Σταματόπουλος Κ.
«Δικολάβοι»: Δημακίδης Χ., Καραγιάννης Δ., Λαπατσώνης Π.
«Έμποροι» (κτηματίαι, παραγ.-εξαγωγ. κλ.): Αργυρίου Γ., Γιαννακόπουλος Λ., Καλλιάνης Νικ.
«Εξαγωγείς» (έλαια-καπνά κλ.): Αργυρίου Γ., Βασιλείου Ι., Γιαννακόπουλος Β., Δημητρακόπουλος Λ., Ηλιόπουλος Ι., Καραγιάννης Δ., Χαραλάμπους Κ. Αφοί.
«Εστιατόρια»: Ανδρέου Λ. Αιγερίου Δ., Ζούνη Χ.,
«Ιατροί»: Δημακίδης Γ., Χέβας Χ.
«Κιγκαλλερία»: Ανδρέου Λ., Σταμοβλάση Ι., Φλωκατούλα Κ.
«Ξενοδοχεία»: Ζούνη Χ., Σταμοπούλου Κωνστ.
«Παντοπωλεία κλ.»: Αργυρίου Γ. Γιαννακοπούλου Β., Δημητρακοπούλου Ν., Ηλιοπούλου Ι.
«Υδρόμυλοι» (ιδιοκτ.): Φιλακτούρα Κ.
«Φαρμακεία»: Κοτοπούλη Α.
ΔΡΕΣΤΕΝΑ. «Παντοπωλεία»: Αναστασίου Αν., Αποστόλου Κ., Αποστόλου Βασ., Τριανταφύλλου Τριαντ., Τριανταφύλλου Παν.
ΕΥΠΑΛΙΟΝ. «Έμποροι»: Μίχος Βασίλειος.
«Καφφεία»: Διαμαντοπούλου Δ.
«Παντοπωλεία»: Αποστόλου Δ., Καλπουνά Θ., Καμβάτσιου Δ., Καμπούρη Ι., Παπαδοπούλου Αναστ., Παπαδήμου Β., Παπαδημητρίου Α., Σκόνδρα Π., Σμπαρούνη Ελένης, Σμπαρούνη Γ., Σμπαρούνη Κ., Ταραβήρα Αλ., Τιγγινάγγα Χ., Φωτοπούλου Ε., Φωτοπούλου Αθ. Φωτοπούλου Ιωάν.
ΕΡΑΤΕΙΝΗ. «Έμποροι»: Γιαμαρέλος Δ., Δρομάζος Β., Δασκαλόπουλος Κ., Λατσούδης Κ. Ι., Παπαβασιλείου Νικ., Παπανδρέου Γ., Παπαναστασίου Ελένη, Παπανικολάου Χρ., Παπέλης Μιχ.
«Καφφεία»: Γκίκα Επαμ.
«Παντοπωλεία»: Δάρα Αθ., Δρομάζου Διον., Καλαντζή Ιω., Κοραλή Δ., Κουτολάτου Ι., Κωνσταντέλου Κ., Σταυροπούλου Α., Χρυσανθάκη Χαρ.
ΖΙΩΨΗ. «Αλευρόμυλοι»: Μητσάκης Στυλ.
«Εγχώρια Προϊνόντα»: Γεωργαντά Αφοί, Κατσαρής Γεωρ.
«Παντοπωλεία»: Κατσαρή Νκ., Παπαχαραλάμπους Ευαγγ., Τσαχρή Κωνστ.
ΖΩΡΙΑΝΟΥ. «Παντοπωλεία»: Γιαννακοπούλου Γ., Γκέκα Πινδ., Ευθυμίου Μιλτ., Κομνά Κ., Ρήγα Ανδρ., Τσόντσολου Νικολ., Ομέρ Εφέντη.
ΙΤΕΑ. (Γραμ. της Κοινότ. Ιω. Μαστροκώστας. Η συγκοινωνία δι’ αυτοκινήτων με τους Δελφούςοιανδήποτε ώρ. κατ’ άτομον δρ. 12 1)2 κατ’ αποκοπήν δρ. 300, με την Αράχωβαν δρ. 500. Εμποροπανήγυρις συνοικ. Κύρρα 29 Αυγούστ.)
«Αρτοποιεία»: Λαμπροπούλου Ε., Παταριά Αθ., Ψαρρού Ιω.
«Ατμόμυλοι»: Κοκκινοπούλου Σ., Παπαλεξανδρή Επ.
«Ατμοπλ. Εταιρ.» (πράκτορ.): Αλογοσκούφης Γ., Αμούτζας Σ., Αντωνίου Ι., Κουλουμούρος Αθ., Λοιδωρίκης Κων., Σπανόπουλος Σ.
«Ατμοπρίονες» (εργοστ.): Κοκκινοπούλου Σ.
«Αντιπροσωπείαι» (Τραπεζών): Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής, Ιονικής: Καραβασίλης, Λαϊκής Πανελληνίου και Αμέρικαν Εξπρές: Στοφόρος Ευθ.
«Αντιπροσωπείαι» (Εταιριών): Αμέρικαν Κόμπανυ (βενζίναι-πετρέλαια κλ.) Ετ. Ανων. (χημικ. προϊόντ. και λιπασμ.) Στοφόρος Ε.
«Ατμοπλοΐα Παρνασσίδος» (έδρα Ιτέα) διευθ. Στοφόρος Ευθ.
«Ασφαλ. Εταιρ.» (πράκτορες): Ανατολής, Εθν. Ζωής, Καλή Πίστις, Τιτάν κλ. Στοφόρος Ευθ., Εθνικής και Ελβετίας Σαρανταένας Σπυρ.
«Βαρελοποιεία»: Κάββουρα Ι., Κουτσούκου Γ., Λύτρα Δ. και Σια, Μπουλούμπαση Α., Μπουλούμπαση Γ., Μπήκου Ι., Παπαϊωάννου Ηλ.
«Βιβλιοπωλεία»: Δάνισκα Ευθ.
«Βυρσοδεψεία»: Καλλία Α)φοί, Καλλία Ν. και Υιοί, Μάγκου Δ., Υιοί Σ. Καλλία.
«Γαλακτοπωλεία»: Θεοχαροπούλου Θεοδ., Καλλιαντέρη Τρ.
«Εισαγωγείς-Εξαγωγείς»: Αλογοσκούφης Γ., Αμούτζας Π., Αμούτζας Σ., Γάτος Κ. Ν., Γούναρης Π., Ιουλιάτος Χαρ., Καρδαράς Ι., Κουτσουλέρης Ι., Κουτσούκος Μιχ., Κουλουμπούρος Α., Κυτεόπουλος Ευθ., Λοιδωρίκης Κ. Μαστροκώστας Ι., Μπέλιος Γ., Παπαδήμα Δ. Αφοί, Παπαλεξανδρής Ε. Πετρόπουλος Ι. Σαρανταένας Σ.
«Ελαιοτριβεία»: Κοκκινοπούλου Σ., Παπαλεξανδρή Επ.
«Εστιατόρια» (και μαγειρεία): Διαμαντή Χ. Παταριά Α. Ψαρρού Ι.
«Ζαχαροπλαστεία»: Γεόγλου Ν.
«Ιατροί»: Καϊλοθανάσης Αθ., Σκαρίμπας Ιω.
«Καπνοπωλεία»: Κοΐζαρη Π., Κωτίκα Γ.
«Καφφεία» (ζυθοπωλ.): Γιαϊτζή Ι. Λιάκου Γ. Σταΐκυο Χ. Τσακπίνη Κ.
«Κεραμοποιεία»: Μπέλη Ικ.
«Κονσέρβαι» (κατασκευασταί): Γιακουμής Σωτ., Κοτερρός Κ.
«Κουρεία»: Δελή Ι., Παπαϊωάννου Δ., Πομόνη Δ.
«Μονοπωλ. Αποθ.» διαχ. Λύτρας Δ.
«Ξενοδοχεία»: (Δελφοί) Διαμαντή Χ., (Κέντρον) Σαραντέα Ευθ.
«Ξυλεία» (έμποροι): Φωκίδης Α.
«Παντοπωλεία» (αποικιακά κλ.): Γερονικολού Ευθ., Ιωάννου Γ., Ιουλιάτου Σπ., Ιουλιάτου Χαρ. Κατικιώτη Στ., Κόζαρη Π., Κούκιου Ν., Κουλουμπούρου Αθ., Κοντογιάννη Κ., Κυτσοπούλου Ε. και Σια, Λοιδωρίκη Κ., Μακούλη Αν. Μπαλή Ευθ., Παπαγεωργίου Ι., Παπαδήμα Δ. Αδελφ., Πανάκα Π., Παύλου Π., Παπανδρέου Αθαν., Σκαρίμπα Ευθ., Συρομερίτη Σπ., Τζίβα Ν., Χαβιαρά Χρ.
«Ραφεία»: Μουδρέκα Ν.
«Σιδηρουργεία»: Βουλγάρη Γ., Γυφτογιαννοπούλου Ι., Λέφα Κ.
«Συγκοινωνία» (δι’ αυτοκ.-ιδιοκτήται): Γιδογιάννος Ι., Μπραούζος Ηλ., Σκαρίμπας Γ. Τσόνης Δ.
«Συμβολαιογραφεία»: Κουτρούμπα Λ.
«Τσαρουχοποιεία»: Βαγενά Ευθ. Θεοχαροπούλου Ιω.
«Υποδηματοποιεία»: Καραδήμα Ν., Κλαμούρα Κ., Πετρίδη Νικ., Φωτιά Γεωργ.
«Υφάσματα» (ψιλικά κλ.): Αλογοσκούφης Γ., Ανδριουσάτος και Κατσομύτης, Μαργαρίτα Γ. Αδελφοί.
«Φαρμακεία»: Βακάλη Νικ.
ΚΑΛΑΠΟΔΙ. «Βιομήχανοι»: Λαμπρόπουλος Αθ., Πρέζας Δημ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ. «Ελαιοτριβεία»: Κουτρούκη Δημ.
«Έμποροι»: Παπανδρέου Ν.
«Παντοπωλεία»: Βαμβατσίκου Κ., Βαμβατσίκου Νικ., Βαμβατσίκου Π. Γεωργακοπούλου Ανδ., Κουτρούκη Δ., Παπανδρέου Ν., Πασάκου Γ., Πλέσσα Κ., Ψόφιου Αριστ.
Χ ώ ρ. Κάλλιον. «Παντοπωλεία»: Κοτοπούλη Χαρ., Σκούρα Σπ.
ΚΑΜΠΟΙ. «Παντοπωλεία»: Καλιακούδα Κ., Νικοπούλου Δ., Νικοπούλου Γεωργ.
ΚΑΡΔΑΡΑ. «Παντοπωλεία»: Καρδάρα Γ., Σκέντζου Κωνστ.
ΚΑΡΟΥΤΑΙΣ. «Παντοπωλεία»: Αρβανίτη Β. Κων., Κατσαρέλη Α. Σιδεροπούλου Λ. Τριανταφύλλου Γ.
ΚΑΡΟΥΤΙΑ. «Παντοπωλεία»: Βαμβάτσικου Ν., Γεωργίου Μιλτ., Μέλιτσα Αρ., Τασιάκου Ι.
«Ελαιοτριβεία»: Γεωργίου Μιλτ. Καραΐσκου Κων.
ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ. «Ιατροί»: Αγραφιώτης Δημ.
«Παντοπωλεία»: Ζάχου Κ., Κυριαζή Κωνστ.
ΚΙΣΣΕΛΗ. «Ελαιοτριβεία»: Δρομάτου Κωνστ.
«Παντοπωλεία»: Αθανασίου Αθ. Καραγιάννη Ευθ., Κρίκου Λ., Κρίκου Παν., Νικολάου Γ., Ψίνη Κ.
ΚΛΗΜΑ (Ευπαλίου). «Καφφεία» Βαλεώρα Αλέξ.
«Παντοπωλεία»: Αποστολοπούλου Δ., Λιάπη Δημ., Λιάπη Αθ., Παπαδημητρίου Χρ.
ΚΛΗΜΑ (Υαίας). «Παντοπωλεία»: Χαραλαμποπούλου Ανδ.
ΚΟΜΝΗΝΑ. «Παντοπωλεία»: Βασιλοπούλου Δ., Παλαιολόγου Κ.
ΚΟΥΠΑΚΙ. «Παντοπωλεία»: Κοΐνη Ιω., Κουφασίμου Κ., Νίτσου Κων., Μίχου Κωνστ., Μίχου Δημ., Λιάπη Κωνστ.
ΚΡΙΑΤΣΙ. «Παντοπωλεία»: Αδαμοπούλου Κ., Κακογιάννη Φωτ.
Χ ω ρ. Κροκύλιον. (Όρα Κοιν. Παλαιοκάτουνον).
ΚΟΣΤΑΡΙΤΣΑ. «Παντοπωλεία» Κουτσοπούλου Αθ., Λουκοπούλου Γ., Μπαμπαλή Ν., Παπαδοπούλου Δ., Παπαδημητρίου Δ. Παπαδοπούλου Π.
ΛΑΡΥΜΝΑ. «Αρτοποιεία» Βαλσάμου Ι., Καλκάνη Η.
«Εγχώρια Προϊόντα» Δάρας Ε.
«Ελαιοτριβεία»: Μπητσάκου Δ., Σταματάκη Ι.
«Ιατροί»: Γεωργίου Ευάγ.
«Καφφεία» (μεταπράται): Γιάγκου και Κόφρου, Λουκά Αδελφών, Παύλου Μιλτ.
«Κουρεία»: Καλαμπάκα Ι.
«Ξενοδοχεία»: Χρυσανθακοπούλου Τριαντ.
«Ξυλεία»: Κούρος Γ.
«Παντοπωλεία»: Βενιέρη Γ. Λουκά Δ., Μαλιέρδα Γ.
«Υδρόμυλοι» (ιδιοτκ): Δάρης Ι. και Σια.
ΛΕΙΒΑΝΑΤΕΣ. «Ιατροί»: Σακελλαρίου Ευστ.
«Παντοπωλεία» Βερούση Γ. Σοροπούλου Β.
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ. «Παντοπωλεία»: Αυγεροπούλου Αθ., Κυριαννάκη Ε. Λακαφώση Ιωάν.
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ. «Αλευρόμυλοι» (ιδιοκτ.): Σταύρου Πασχάκη.
«Αρτοποιεία»: Μητραντζά Ν.
«Εισαγωγείς» (κτηματίαι, παραγωγείς κλ.): Δαμουζάς Β., Ζαβλάνκας Α., Κακαβέλης Α., Κολοβός Θ., Κολοκύθας Στ.
«Εξαγωγείς» (καρποί, δημητριακά, καπνά, έλαιον, όσπρια κλ.): Αθανασίου Γ. Γεωργουσόπουλος Γ. Κολοκύθας Ε., Στούκας Σ., Τσόγκας Δ., Χριστόπουλος Ηλ.
«Εστιατομαγειρεία»: Τσουλάκη Ι., Χατζηχρήστου Θεμ.
«Ιατροί»: Δάμπασης Β., Ζησόπουλος Δ.
«Καπνά» (Σαρρή-Εξαγ. εν Αιγύπτω): Κολοκύθας Επ.
«Καφφεία» (και μεταπράται): Γώγου Αθ., Κατσιγιάννη Α., Χατζηχρήστου Θεμ.
«Παντοπωλεία»: Γάτου Η., Γεωργουσοπούλου Γ., Παλάτζα Χαρ. Στούκα Στ., Τσόγκα Δ. Φάρου Επ.
«Υφάσματα (κλ. είδη): Κατσιγιάννης Αναργ.
ΛΟΙΔΩΡΙΚΙΟΝ «Αποικιακά» (παραγωγ. εισαγωγ. εξαγ.): Γκομόζιας Α., Ευσταθίου Απ., Ευσταθίου Δημ., Καντζόπουλος Ν., Κατσούρης Αθ., Λατσούδης Ι., Μαργέλος Κ., Παπαπαναγιώτης Δ., Πετρόπουλος Δ., Πέτρος Κ., Σκούτας Γ.
«Αρτοποιεία»: Καρανδρέα Δ.
«Δέρματα» (έμποροι): Κάππος Κ., Κολοκύθας Ανδ.
«Δημητριακά-Άλευρα κλ.»: Σκούτας Δ.,-Σφέτσος Χαρ.
«Δικολάβοι»: Κάρμας Ε., Παπαβασιλείου Α.
«Έμποροι» (γενικού εμπορίου):Μίχου Κωνσ., Παπαπαναγιώτου Α., Παπαπαναγιώτου Βασ.
«Ετ. Οίνων και Οινοπνευμάτων» (αντιπρ.): Κολοκύθας Α.
«Ιατροί»: Κυριαζής Δ., Λαλαγιάννης Α., Λακαφώσης Κ., Παπαβασιλείου Β., Σφέτσος Κ.
«Καφφεία»: Ανδρίτσου Δ. Βούλγαρη Κ., Τσίγμα Δημ.
«Κουρεία»: Σφέτσου Π.
«Μονοπώλιον» (αποθήκη) διαχ. Ευσταθίου Δημ.
Ξενοδοχεία: (Ο Ερμής) Καρανδρέου Γ.
«Παντοπωλεία»: Βούλγαρη Κων. Γιαλακίδη Νικ., Γρίβα Αθ., Κάππου Ιω., Καραδήμου Αθ., Καράντζαλου Γ., Μίχου Γ., Μπίγαλη Κ., Μποβιάτση Κ., Μπίλιου Αθ., Πέτρου Νικ., Σκοίτα Ν., Τσίγκα Αθ.
«Υποδηματοποιεία»: Γεωργίου Α. Ηλιοπούλου Λεων., Κρανιά Κ.
«Υφάσματα» (κλπ. είδη εμπορίου): Ασημακόπουλος Π., Κατσούρης Γ., Πανάγου Γ., Πίτσιος Ιω Σκούτας Κωνστ.
«Φαρμακεία»: Παπαϊωάννου Β.
ΛΟΥΤΣΟΒΟΣ. «Παντοπωλεία»: Κοράκη Θ., Παπαχαραλάμπους Α.
ΛΥΚΟΧΩΡΙΟΝ. «Παντοπωλεία»: Αλεξοπούλου Αλ., Αντωνοπούλου Ιωάν. Παπαγιαννοπούλου Γ. Παπαϊωάννου Γεωργ.
ΜΑΚΡΥΣΙ. «Παντοπωλεία»: Μπέσκου Ιωάν., Σχίζα Χρήστου, Σχίζα Δημητρ.
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΝ. «Αλευρόμυλοι»: Κότσαρη Γεωργ.
«Παντοπωλεία»: Αλεξίου Απόσ. Καραχάλιου Κ., Καραχάλιου Ηλ., Καραχάλιου Απ., Κότσαρη Γ. Παναγιωτοπούλου Αθαν. Παναγιωτοπούλου Κωνστ. Τριανταφύλλου Ι., Τσιμώκα Κωνστ.
ΜΑΛΕΣΤΙΝΑ. «Ιατροί»: Σπύρου Γ., Χαραλάμπους Νικ.
«Παντοπωλεία»: Καραπιπέρη Δ., Καραπιπέρη Απ.
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ. «Παντοπωλεία»: Γιαννακούρη Β., Γιαννακούρη Γ., Γλεντζή Νικ.
Χ ω ρ. Μαλαμάτα.- Καφφεία: Αναστασοπούλου Ι.
ΜΑΝΕΣΙ. «Παντοπωλεία»: Μπακανδρίτου Ιωάν.
ΜΑΡΑΖΑ. «Παντοπωλεία»: Μασαούνη Ι., Μποτίνη Ν., Παπαδημητρίου Θεοδ., Παπαδημητρίου Α., Παρασκευά Κωνστ.
ΜΑΡΤΙΝΟΝ. «Ιατροί»: Παπαϊωάννου Βασ.
«Παντοπωλεία»: Θεοδώρου Λαζ., Σίδερη Σπυρ.
ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ. «Παντοπωλεία» Ακρίδα Κ., Παπαφιλίππου Αθαν., Τραπάτσα Ιω.
ΜΗΛΗΑ. «Παντοπωλεία»: Κούρνια Ιω., Μποτίνη Νικ., Παπακωνσταντίνου Ευθ.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ. «Ελαιοτριβεία»: Καραΐσκου Κ., Κοκκίνου Σ.
«Εργολ. Αλεύρων»: Θεοδοσόπουλος Ι., Θεοδοσόπουλος Ηρ.
«Καφφεία»: Βαλεώρα Μαρίας, Θεοδοσοπούλου Ι., Κουρεμένου Ι.
«Παντοπωλεία»: Ασημακοπούλου Δ., Γώγου Χαρ., Ευσταθίου Αλ., Ηλιοπούλου Κ., Πίκουλα Γ.
ΜΟΣΚΟΧΩΡΙ. «Πανδοχεία»: Παπαδημητρίου Πέτρ.
«Παντοπωλεία»: Αργυροπούλου Αρ., Παπαδημητρίου Νικ.
ΜΠΕΣΧΕΝΙ. «Παντοπωλεία»: Λιακατά Ιωάν.
«Ενοικιάσεις Δημοσ. Λουτρών εν Καμμένοι, Βούρλα Καρυάς»: Χαραλαμπόπουλος Σταύρος.
ΜΥΤΙΚΑΣ. «άλευρα»: Βασιλάκης Φωτ., Λεκατσάς Π. (1 αλευρόμυλος).
«Αντιπροσωπείαι»: Ετ. Οίνων-Οινοπν. αντιπρ. Καμαρέτσου Αδλ.
«Αρτοποιεία»: Ζαβογιάννη Ευστ.
«Γεωργικαί Επιχειρήσεις»: Ζαμπέλης Κ., Κανδυλιώτης Χρ.
«Ιατροί»: Οικονόμου Θ., Τριανταφύλλης Μ.
«Μονοπώλια» (αποθήκη): διαχ. Σιδηρωμένος Π.
«Παντοπωλεία» (αποικιακά κλ.): Γαλάτη Π., Ζαμπέλη Λ., Ζαβογιάννη Ευστ., Λεκατσά Π., Μαρκούση Αδελφ., Μπουλιέρη Ν., Σιδερωμένου Ιω.
«Υποδηματοποιεία»: Ζαβογιάννη Μιμά, Κοκιδά Λ., Μπουλιέρη Αλκ.
«Υφάσματα» (ψιλικά κλ.): Γαρμπής Βασ., Λεκατσάς Ι.
ΜΩΛΟΣ. «Άμαξαι» (ιδιοκτήται): Μουρτζούτης Λ., Κουτσολουκάς Ιωάν.
«Αρτοποιεία»: Τακτικού Φ.
«Αλευρόμυλοι» (ιδιοκτ.): Κρουστάλης Λ., Χονδρόπουλος Γ.
«Δημητριακά» (σίτος, κριθή, αραβόσιτος, εξαγωγείς): Αναστασίου Ηρ., Γιαννέλος Κ., Δαδιώτης Λ., Εγκολφόπουλος Ιω., Εγκολφόπουλος Π., Κατσίλας Σ., Καραμουζιώτης Ν., Μανδάλης Α., Περιβολιώτης Νικ., Ριζόπουλος Ρίζος, Τσιτσιπής Γ., Φαρόπουλοι Α)φοί.
«Δικηγόροι»: Κονδύλης Ν. Σκεπαράκος Α.
«Ελαιοτριβεία» (ελαιοπαραγωγ.) Κοροδήμου Α., Μπελμέμη ή Σκοπελίτη Δ.
«Εμπορομεσίται» (εγχ. προϊόντα): Ευαγγέλου Σπ., Παπακωστάκης Δημήτρ.
«Εξαγωγείς-Παραγωγείς» (δημητριακά, όσπρια, καπνός, οίνος, έλαιον κλ.): Αναστασίου Ηρ., Γιαννέλος Κ., Δαδιώτης Λ., Εγκολφόπουλος Φ., Εγκολφόπουλος Ιω., Εγκολφόπουλος Π., Καραμαζιώτης Ν., Κατζέλας Σπ., Καραμφίλογλου Μ., Κιόλας Κ., Μανδάλης Α., Ματκανάς Γ., Μπελμέμης Δ., Παναγιώτου Αρ., Περιβολιώτης Ν., Ριζόπουλος Ρίζος, Τσελόπουλος Κ., Τσιτσιπής Γ. και Αγραφιώτης, Ψαρρόπουλοι Αδελφοί.
«Εστιατόρια»: Βαρυμπομπίτη Κ., Μακροπούλου Ιω.
«Ζωέμποροι» (σφαγίων εξαγωγ.) Κρουστάλης Α., Ξηρόπηττας Δημ., Στοφόρος Δημ.
«Ιατροί»: Ζαβακόπουλος Χ. Σιαφάς Κωνστ.
«Καπνά» (παραγωγ. εξαγωγ.): Γιαννέλος Κ., Εγκολφόπουλος Ι., Καραμφίλογλου Μιχ., Τσιτσιπής Γ.
«Καπνά» (μεσίται-εξαγωγείς): Ευαγγέλου Σ., Παπακωστάκης Δ.
«Καπνά» (κατεργασίας εργαστ.) Καραμφίλογλου Μιχ.
«Μεταπράται»: Αμπλιανίτης Κ., Βήτας Η., Παπαδημητρόπουλος Δ.
«Ξενοδοχεία»: Μουτζούνη Χρ.
«Παντοπωλεία» (αποικιακά, εδώδιμα κλ.): Ακρίδα Κ., Βήτα Ηλ. Δημητρίου Δ., Ιωάννου Αχ., Μανδάλη Αθ. και Υιών, Ματκανά Γ., Παναγιώτου Αριστ., Παπαδημητροπούλου Δ., Παπαφιλίππου Αθ., Πισλή Σπ., Σπανού Αφών, Τραπάτσου Ι., Τσιτσιπή Γ., Φαροπούλου Γ., Φαροπούλου Α)φών.
«Πτηνά. Ωά» (έμποροι-εξαγ.): Αμπλιανίτης Κυρ.
«Ραφεία»:Βητοπούλου Κ., Γκόλφη Παναγ.
«Σαγματοποιεία»: Ζούπα Γεωργ. Λιοδήμου Λ.
«Σάπων. Έλαιον» (πωληταί): Αμπλιανίτης Κυρ.
«Σιδηρουργεία»: Τακτικού Γ.
«Τοκισταί»: Αναστασίου Η. Εγκολφόπουλος Πλ., Εγκολφόπουλος Φωκ., Περιβολιώτης Ν., Φαρόπουλος Αν. και Νικ.
«Υδρόμυλοι»: Κονιαβίτου Ν. Πατατούκα Χ., Κουτσολουκά Ι.
«Υφάσματα» (ψιλικά κλ.): Αγραφιώτης Ι. και Τσιτσιπής Γεωρ. Βήτας Ηλ., Μανδάλης Αθαν. και Υιοί, Παναγιώτου Αρ., Παπαδημητρόπουλος Δ., Φαρόπουλοι Αφοί.
«Φαρμακεία»: Ευθυμίου Γ.
ΝΟΥΤΣΟΜΒΡΟ. «Παντοπωλεία» Κοντζιλέλου Γ., Κοντζιλέλου Λεων. Λαβίδα Νικ., Φερτάκη Ευθυμ.
ΟΜΒΡΙΑΚΗ. (Προεδρ. Κοινότ. Γ. Νικολάου, Γραμμ. Δ. Κ. Δούμας Ιερείς: Κ. Γεωνάς, Αθ. Χατζόπουλος. Διδ Δ. και Λάμπρ. Δούμας, Τζοάννου Μαρία, Γεωργοί 110, αλιείς λίμνης Σονιάδος 40. Μον. Αγ. Αθανασίου του Μεγ. Πατριαρχ. Αλεξανδρείας. Εξαγωγή χρωμίου παρά της Μεταλλ. Εταιρ. «Ένωσις» εν Αθήναις. Μεταφορά μεταλλευμ. εκ του Σιδηρ. Σταθμ. Δερελή. Χημικός εν συνοικισμώ Παναγιά Γεωρ. Μυρεσιώτης Αγγεία διά Decan ville).
«Αλιείς» (διά μεγάλων αλιευτικών οργάνων Μακαρά): Αποστολόπουλος Ν., Γουριώτης Ν., Δούμας Γ., Ζάχος Κ., Καιναλής Χρ., Καπνιάς Ν., Καριώτης Σερ., Μαργαζής Μιλτ., Νικολάου Γ., Παπαποστόλου Ιω., Πέτσας Κ., Σκεμπές Γ., Σκεμπές Ν., Τσούμας Ευστ.
(Ιχθυοπώλαι» (κεραντζήδες μεταφέροντες ιχθείς): 50.
«Κουρεία»: Παρδάλη Γ.
«Ξυλουργεία’: Γιολδάση Ν. Μασάλα Α. και Δ.
«Πανδοχεία»: Κυρίτση Κ., Δραγώνη Κ. (χωρ. Παναγιά).
«Παντοπωλεία» (κλ. είδη): Γουριώτη Δ., Καλαμάτα Ι., Κοντονάσου Δ., Κυρίτση Κ., Μακαρέ Αθ. Παπαγιαννακοπούλου Ι.
«Σαγματοποιεία»: Σαμαρά Ηλ.
«Σιδηρουργεία»: Τλούπα Μιχ.
«Υποδηματοποιεία»: Λιούλιος Γ., Χριστοδούλου Ι.
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΝ. «Καφφεία»: Καπέλου Δημ.
«Παντοπωλεία»: Γιαννακοπούλου Κ., Γραβάνη Γ., Ζωγράφου Βασ., Κρίτσα Γ., Καντά Κ., Κολονέλου Χρ., Λουκοπούλου Β., Λουκοπούλου Δημ., Στούμπου Ζαχ., Στούμπου Γ., Χρυσικού Δημ.
«Υποδηματοποιεία»: Καυτά Αρ.
ΠΑΛΑΙΟΑΞΑΡΙΟΝ (Άνω) «Παντοπωλεία»: Αγγελοπούλου Αθαν., Αναγνωστοπούλου Ι., Βαρελή Γ., Ευσταθίου Κ., Ευσταθίου Αρ., Ηλιοπούλου Λ., Λιάπη Αθ., Παπανδρέου Ι., Παπαγεωργίου Αθ., Σαΐνη Κωνστ.
ΠΑΛΑΙΟΑΞΑΡΙΟΝ (Κάτω) «Παντοπωλεία»: Ασημακοπούλου Χ. Παπαγιαννοπούλου Ι., Φλώρου Π.
ΠΑΥΛΙΑΝΗ. «Παντοπωλεία»: Αυγέρη Ηρ., Γεωργίου Αθ., Παπαδημητρίου Α., Πριόβουλου Ι.
«Υδροτριβείς»: Θεοχάρης Κων.
«Υδρόμυλοι» (ιδιοκτ.): Θεοχάρης Θεοχ., Μαρέστικος Κων., Παληρούτας Σπυρ.
ΠΑΥΛΟΣ. «Παντοπωλεία»: Κεφάλα Π., Παπαλάμπρου Λάμπρ.
ΠΕΝΤΑΓΟΙ. «Παντοπωλεία»: Θηλάγκουρα Ευθ., Καρρά Κ., Παπαγεωργίου Δημοσθ., Παπαγεωργίου Παναγ., Παπαγεωργίου Μ., Παπούλια Κ., Χονδρού Θωμά.
ΠΕΡΑ ΚΑΨΗ. «Εγχώρ. Προϊόντα»: Σκαρμούτσος Κ.
«Καφφεία»: Πλατσούκου Διον.
«Παντοπωλεία»: Κόντου Κ., Μηλιωρίτσα Ε., Πλατσούκου Ε., Χρηστοπούλου Ιω.
ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ. «Παντοπωλεία»: Καναβού Π., Μπεζαίνη Δ., Μπεζαίνη Ανδρ.
«Υποδηματοποιεία»: Αλεξοπούλου Ιωάν.
ΠΛΕΣΣΑ. «Παντοπωλεία»: Βουτσίου Γ., Θεοδώρου Θ., Κουτσομίχου Χρ., Μαντζασά Ευθυμ., Μπούνου Ι., Παπαθανασίου Π., Παπαϊωάννου Χρ., Χρυσανθάκη Δημ.
ΡΕΓΓΙΝΗ. «Παντοπωλεία»: Δασκαλοπούλου Β., Ζαβού Αλ., Παπαλελούδη Κ.
ΣΕΒΕΔΙΚΟΣ. «Παντοπωλεία»: Κάρυα Γ. Π., Κολοκύθα Δ., Παλούκη Βασ., Παλούκη Απ., Παλούκη Αθ., Ραΐκου Κων.
ΣΕΛΙΑΝΗ. «Αλευρόμυλοι-Υδρόμυλοι»: Αγγελοπούλου Δ., Ανδρεοπούλου Ανδ.
ΣΕΡΓΟΥΛΑ. «Παντοπωλεία»: Γκανιάτσου Παν., Γκανιάτσου Αθ. Παν., Μανδάλου Σπ., Μποσνέκη Κ., Παπαγεωργίου Ηρακλ.
ΣΚΑΛΟΥΛΑ. «Παντοπωλεία»: Κακοπούλου Αθ., Κουτσούμπα Δρ., Σταματή Θεοχ., Τσακούρνου Αθ.,
ΣΟΥΡΟΥΣΤΙ. «Παντοπωλεία»: Ζούκου Β., Χάρου Κων.
ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ. «Αποικιακά» (έμποροι): Καϊμάκης Ι., Τσατσάνης Κ., Τσούμας Γ.
«Εμπορορραφεία»: Βαθιά Ιωάν., Βάρσου Χρόνη, Γάτου Ν. Γ., Παπαγεωργίου Νικ.
«Ζαχαροπλαστεία»: Μόδα Κων.
«Καφφεία»: Ζαμπίκου Κωνστ.
«Κρεοπωλεία»: Μπενίση Κ.
«Πανταπωλεία»: Αγγελοπούλου Κ., Βότση Γρηγ., Πολύζου Αθαν., Σκαρμούτσου Αθ., Σκούρα Α. Τσέλιου Νικολ.
«Ραφεία»: Λάγιου Γεωργ.
«Τσαρουχοποιεία»: Κόλια Δημ.
«Υποδηματοποιεία»: Χρηστάκη Ν.
«Υφάσματα» (έμποροι): Παπασπύρου Βασιλ.
ΣΤΡΟΥΖΑ. «Παντοπωλεία»: Κωστοπούλου Γ., Μποβιάτση Ιω., Τζιούρα Γεωργ.
ΣΤΥΛΙΑ. «Παντοπωλεία»: Γκαούρα Χαρ., Κουρεμένου Ι., Μπαλαφούτη Κ., Παπαγεωργίου Αθ.
ΣΤΥΛΙΣ. «Αποικιακά» (εισαγ. εξαγ.-δημητριακά, έλαια, αραβόσιτος, βούτυρον, τυρός κλ.): Γκλέτσος Γ. (και υφάσματα), Γκλέτσος Κ. (και δέρματα ακατέργ.), Μωράτης Λάζ. (και είδη ζαχαροπλ.)
«Αλευρόμυλοι» (ιδιοκτ.): Κόλλιας Χρόνης, Κόντος Σπ.
«Αλευρόμυλος και Νηματουργείον με Βαφείον» (κυλινδ. ατμοκίν.) Χουτζούμη Α. Αφών, Υπ)ημα εν Λεβαδεία και Αθήναις Αγ. Κων)νου 4
«Άλευρα»: Οικονόμου Π.
«Αλωνιστικαί Μηχαναί»: Κορμάζος Ιωάν.
«Ανθρακέμποροι»: Οικονομόπουλοι Αφοί, Παπασιδέρης Σ.
«Αντιπροσωπείαι Οίνων» (εισαγ. εξαγωγ.): Παληός Ιω.
«Αρτοποιεία»: Γρηγοροπούλου χήρας Βασιλ., Μπαρούδα Αικατερίν,
«Ασφαλιστικαί Εταιρίαι» πράκτορες): Χρηστίδης Δ., Ζωντανός Αθ. «Ένωσις», Οικονομόπουλος Α., «Καλή Πίστις».
«Ατμοπλ. Εταιρίαι» (πράκτορ.) Εμμανουήλ Αθ. Δημ. «Παληού», Ζωντανός Α., Οικονομόπουλοι Α)φοί, Χρηστίδης Δ.
«Βαφεία» (ατμοκ.): Χατζούμη Α. Αδελφών.
«Βαρελοποιεία»: Κυπραίου Κων, Χαλάτση Κ. Ιω.
«Δικολάβοι»: Ευθυμίου Ν.
«Εγχώρια Προϊόντα» (εισαγ. εξαγωγ.): Γκλέτσου Γ. Υιοί, Ζωντανός Αθ., Κατωγάς Ν., Κουσβελάρης Σταμ., Λασκόπουλος Α., Οικονομόπουλοι Αφοί.
«Εδωδιμοπωλεία»: Αργυρίου Αφών, Βασιλειάδη Ι., Γκλέτσου Γ., Γκλέτσου Κ., Ζαχαρίου Ν., Κλάρα Γ. και Ψύλλου Π., Κουσβελάρη Στ., Λασκοπούλου Αθ., Λειβαδιώτη Ι., Παπή Ι., Παπαϊωάννου και Ριζοπούλου.
«Επιχειρηματίαι»: Καμπούρη Αδελφοί, Οικονομόπουλος Νικ., (Ίδε αγγ.), Ψύλλος Δημ., Ψύλλος Κ.Ν., Ψύλλος Κ. Ρίζος.
«Ιατροί»: Πετρίδης Κων., Τσιμπούρης Στ.
«Ιχθυέμποροι»: Μωράτης Ιω.
«Ιχθυοτροφεία» (ενοικιασταί): Χαραλαμπόπουλος Στ., (ιχθείς εις ποσότητας εκ των εκεί ιχθυοτροφ.)
«Καπνέμποροι»: Αρμαθιάς Νικ., Χαραλαμπόπουλος Στ.
«Καπνοπωλείον»: Μαυροειδή Βασ.
«Καφφεία»: Τριανταφύλλου Αργ.
«Λέμβοι» (φορτηγίδων ιδιοκτήται): Καϋμάκης Αθ. Κων.
«Ναυλομεσίται»: Ζωντανός Αθ., Οικονομόπουλοι Αφοί, Χρηστίδης Δ.
«Νηματουργεία» (ατμοκ.): Χουτζούμη Α. Αδελφ.
«Ξυλουργεία»: Γκόλφη Αναστ., Κότου Π., Στεργίου Δ., Τζοάνου Χ.
«Παγοποιεία»: Χαραλαμποπούλου Στ.
«Παντοπωλεία» (αποικιακά): Ανθοπούλου Κομν., Αργυρίου Αφών, Βασιλειάδου Ι., Γκλέτσου Α)φων, Γκλέτσου Αθ., Ζαχαρίου Ν., Κλάρα Αθ. Γ., Κλάρα Ηλ. Γ., Κατωγά Ν., Κουσβελάρη Στ., Λασκοπούλου Αθ., Παπαϊωάννου και Ριζοπούλου, Τσάρα Ν., Ψύλλου Παν.
«Τσαρουχοποιεία»: Μουστάκα Γ.
«Υποδηματοποιεία»: Καϊμάκη Κ.
«Υφάσματα» (κλ. είδη): Κλάρας Ηλ., Λασκόπουλος Αθ., Μωράτης Α. (εμπ. κατ)μα τα «Παναθήναια»)
«Φαρμακεία»: Κουρή Νικ., Φραγκάκη Παν.
«Χαρτοπωλεία»: Μαυροειδή Β.
«Ψιλικά κλ.): Μαυροειδή Βασιλ. (και παντοπωλ.)
ΣΥΚΙΑ. «Παντοπωλεία»: Μπέκου Σοφίας, Παπαθανασίου Κ.
ΣΩΤΑΙΝΑ. «Παντοπωλεία»: Κοντογιάννη Ιω., Συλλανιάβου Ανδρ.
ΤΡΑΓΑΝΑ. «Παντοπωλεία»: Κώτσου Ευθ., Κώτσου Βασ.
ΥΠΑΤΗ. «Αποικιακά και Υφάσματα» (πώλησις χονδρ. και λιαν.-εξαγ. καπνών κλ.): Ματσούκα Α)φοί, Ν.Ι και Κ.Ν. Μπρόφα Αφοί.
«Αλευρόμυλοι»: Γιαννακοπούλου Γ., Μπαλή Δ., Ρούσκα Ι. και Τσεκούρα Γ. Φραγκογεώργου.
«Αρτοποιεία»: Ζαφείρη Νικ., Φράγκου Αχ.
«Βαφεία»: Κουροπούλου Γ., Τσοτίνη Α., Ψαρρέα Ι.
«Δικηγόροι»: Καθάριος Γ.
«Δικολάβοι»: Αμπλιανίτης Ι., Βασακάρης Μιλτ., Κουτρουμπούσης Π., Χαρβαλάκης Θ.
«Εισαγωγείς» (εγχωρίων προϊόντων): Λακνάς Χρ., Ματσούκας Δ. και Σ. Αφοί, Σάνδρης Ι.
«Εξαγωγείς» (καπνού, δημητριακών κλ.): Γεωργαντάς Δ., Κακογιάννης Αθ., Ματσούκα Α)φοί, Μπρόφας Ι., Στεργιόπουλος Χρ., Χριστοδούλου Νικ.
«Εστιατόρια»: Ζώγα Ν., Στούκα Ι., Τσίγκα Γ.
«Ζωέμποροι»: Ευθυμιόπουλος Ηρ.
«Ιατροί»: Γιωτόπουλος Γ., Μυλωνάς Παρν., Παγουρόπουλος Γ.
«Καφφεία»: Ζήση Γ., Κεραμίδα Αφών, Στουρνάρα Περικλ.
«Λουτρά Υπάτης» (ενοικιαστής): Αγαθοκλής Γ.
«Καπνέμποροι»: Κοκκινόπουλος Γ. (εξαγ. εσωτερ.), Κακογιάννης Αθ. Ματσούκα Δ. Αφοί, Μπρόφας Ι.
«Καπνομεσίται» γένους Σαρρή Φθιωτ. και Θεσσαλ.): Βλαχογιάννης Ιωάν., Βούλγαρης Χαραλ. Χριστοδούλου Νικ.
«Παντοπωλεία»: Δήμου Δ., Καργιαμπά Ηλ., Καργιαμπά Κ., Κεραμίδα Δ., Ματσούκα Σωτ., Ματσούκα Δ., Αφών, Μπρόφα Π. Αφών, Παπαζαχαρίου Κ., Σάνδρη Ι., Τσιλούνη Δημ.
«Ραφεία»: Τσοτίνη Ανδρ.
«Σαγματοποιεία»: Λακνά Απ.
«Σανδαλοποιεία» Λαϊνά Ευαγ.
«Σιδηρουργεία»: Βλάχου Δ., Γασπαρινότου Π., Κατσίμπρα Δημ., Μπράκα Γ., Τσαγκλή Απ.
«Τσαρουχοποιεία»: Γεωργίου Θ. Γ.
«Υφάσματα» (κλ. είδη): Ματσούκα Αφοί, Μπρόφα Αφοί.
«Υποδηματοποιεία»: Βληαχογιάννη Ι., Δημητρέλη Γεωρ., Χαραλαμποπούλου Στ.
«Φαρμακεία»: Σουλοπούλου Ι.


ΠΗΓΗ

 
Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος 1925-26, έτος Ι΄, Γ. Ελληνικόν εμπόριον, σελ. 1173-1182.